81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

196 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund.   Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 6.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt.   Download indkaldelsen her (åbner i pdf) Download Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer Download tilmelding- og fuldmagtsblanket   Gå til...

195 – Årsrapport 2018

Årets resultat før skat udgør EUR 1,7 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 2,2 mio. i 2018 mod EUR 1,7 mio. i 2017, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen den 7. marts 2019. Koncernens omsætning i 2018 udgjorde EUR 5,1 mio. og EUR 5,1 mio. i 2017. Der har været en negativ værdiregulering af de tyske ejendommene på EUR 0,55 mio. i 2018. Koncernen har overtaget en ejendom i Sverige pr. 31. december 2018, og der er derfor ingen resultateffekt i 2018 af opkøbet. Koncer­nen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet forventer en begrænset vækst i tysk og svensk økonomi i de kommende år. Der afholdes generalforsamling den 30. april 2019. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapporten for...

194 – Opjustering af resultat og ændring af værdiansættelse af ejendomme

German High Street Properties (GHSP) har på nuværende tidspunkt gennemgået rapportering fra selskabets datterselskaber, og på denne baggrund forventer GHSP i 2018 et resultat før skat og vær- diregulering på T.EUR 2.100 – 2.400. I 3. kvartals rapport den 28. november 2018 blev der udmeldt et resultat før værdiregulering og skat i den høje ende af T.EUR 1.800 til 2.100. Årsagen til det forbedrede resultat er primært at vedligeholdelse omkostningerne i 4. kvartal er lavere end forventet og at lejeindtægterne er lidt højere. Selskabet forventer at indregne en negativ værdiregulering af ejendomme som følge af, at de tyske ejendommes værdi ændres fra T.EUR 110.000 i 2017 til T.EUR 109.450 i 2018. Årsagen til faldet er primært et nedadgående lejeniveau i 2018 ved genudlejning af butikker. Den svenske ejendom, der er erhvervet pr. 31. december 2018 optages til anskaffelsespris. Resultatforventningerne er med forbehold for den endelige regnskabsafslutning og revision. GHSP offentliggør årsrapport den 29. marts 2019. Download fondsbørsmeddelelsen...

193 – Finanskalender 2019

Finanskalender 2019 15. marts 2019 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 29. marts 2019 Årsrapport 2018. 29. marts 2019 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 30. april 2019 Afholdelse af ordinær generalforsamling. 29. maj 2019 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2019. 30. august 2019 Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2019. 29. november 2019 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2019. Download hele meddelelsen...

192 – 3. kvartal 2018

3. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2018 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2018. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2018 udgjorde T.EUR 1.793. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,8% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.365. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.800 – 2.100. Resultatet forventes, at ligge i den høje ende af det udmeldte interval. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Der er indgået forpligtigende aftale om erhvervselse af ejendommen beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige for SEK 71,5 mio med overtagelse 31. december 2018, jf. generforsamlingsbeslutningen 30.04.2018 Download hele meddelelsen her Download Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september...

191 – 1. halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018 1. halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2018 udgjorde T.EUR 1.239. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,7% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.888. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.800 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon 8110...

190 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018

1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2018 udgjorde T.EUR 496. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,2% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.657. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.800 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download kvartalsregnskabet for perioden 1. januar – 31. marts...

189 – Forløb af ordinær generalforsamling

Læs hele meddelsen her Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2018 samt oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder German High Street Properties afholdt ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018, kl. 10.00, på selskabets adresse. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2017 blev godkendt. Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om gennemførelse af en sammenlægning af selskabets aktieklasser ved omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og de dertil hørende konsekvensrettelser af selskabets vedtægter for at reflektere, at selskabet efter sammenlægningen kun har én aktieklasse. Generalforsamlingen vedtog i forlængelse heraf at forny bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen frem til den 30. april 2023 samt at tilpasse bemyndigelsen til Erhvervsstyrelsens seneste praksis.Det forventes, at den endelige sammenlægning af selskabets aktieklasser sker snarest muligt. Selskabets kapital og stemmer vil efter gennemførelsen af sammenlægningen være følgende: Aktiekapital Nominelt beløb efter omregistrering Antal aktier efter omregistrering Stemmer efter omregistrering Aktier DKK 31.453.830 3.145.383 3.145.383 Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2023, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på...

188 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes Mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer6.1.  Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.1.1.  Omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og herefter sammenlægning til kun én aktieklasse 6.1.2.  Tilpasning af bemyndigelse til kapitalforhøjelse som følge af sammenlægningen 6.2.  Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier 6.3.  Forslag fra bestyrelsen om sletning af vedtægternes aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen 6.4.  Forslag fra bestyrelsen om køb af ejendom beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt Læs hele meddelelsen og fuldstændige forslag her Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer Bilag 2 – Oversigt over...

187 – Årsrapport 2017

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2017. Årets resultat før skat udgør EUR 11,4 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat udgjorde EUR 1,7 mio. i 2017 mod EUR 1,4 mio. i 2016. Koncernens omsætning i 2017 udgjorde EUR 5,1 mio. og EUR 5,5 mio. i 2016. Faldet skyldes salget af ejendommen i Passau den 30. juni 2017. Derudover har der kun været en mindre udskiftning i lejeporteføljen. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 9,7 mio.. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet har primo 2017 refinansieret sin bankgæld. Løbetiden på de nye lån er 10 år. Selskabet forventer en moderat positiv vækst i tysk økonomi i de kommende år. Selskabet indkalder til generalforsamling den 28. marts 2018 og afholder generalforsamling den 30. april 2018. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapporten for...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres