81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

185 – Finanskalender 2018

Finanskalender 2018 14. marts 2018 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 28. marts 2018 – Årsrapport 2017. 28. marts 2018 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 26. april 2018 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2018. 31. august 2018 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 29. november 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2018. Selskabets bestyrelse og ledelse ønsker alle aktionærer og øvrige interessenter en glædelig jul og et godt nytår. Klik her for at downloade hele...

184 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2017

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download rapport for perioden 1 januar – 30 september 2017 (åbner i pdf) Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2017 udgjorde T.EUR 1.344. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,0% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.001. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

183 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Genoptagelse af German High Street Properties A/S I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 182 kan selskabet bekræfte, at Erhvervsstyrelsens som ven- tet har imødekommet anmodningen om genoptagelsen af selskabet. Selskabet er således ikke længere under tvangsopløsning og forsætter sin sædvanlige...

182 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 22. september 2017 German High Street Properties A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på selskabets adresse. Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at selskabet grundet en ekspeditionsfejl ikke havde indleveret selskabets årsrapport for 2016 rettidigt til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf havde indledt procedure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes for at afværge denne procedure og genoptage sel- skabet. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: –  Bestyrelsens forslag om at anmode Erhvervsstyrelsen genoptage selskabet jf. § 232, jf. § 231 blev vedtaget. –  Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. –  PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. –  Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.Det blev oplyst, at bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen ville anmode Erhvervsstyrel- sen om at genoptage...

181 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Se hele indkaldelsen her (åbner i pdf) Download bilag 1 til indkaldelsen her (åbner i pdf) Download blanketter til brug ved tilmelding, fuldmagt eller brevstemme her (åbner i pdf) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes: Fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende dagsorden: Beslutning om genoptagelse Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Bemyndigelse til dirigenten Henset til karakteren af forslagene på dagsordenen, indkaldes generalforsamlingen undtagelsesvist med forkortet varsel. Fuldstændige forslag Punkt 1 – Beslutning om genoptagelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at der indgives anmeldelse til Erhvervsstyrel- sen om genoptagelse af selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 232, jf. § 231. Baggrunden for forslaget er, at selskabets årsrapport for 2016 på grund af en ekspeditionsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf har indledt proce- dure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Forslaget fremsættes for at afværge denne procedure og dermed genoptage selskabet. Punkt 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen til bestyrelsen. En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk. Punkt 3 – Valg af revisorer Bestyrelsen forslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor. Bestyrelsen oplyser, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer...

180 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Manglende indlevering af årsrapport for 2016 til Erhvervsstyrelsen German High Street Properties A/S’ årsrapport for 2016 blev offentliggjort via Nasdaq Copenha- gens informationssystem den 31. marts 2017, og årsrapporten blev efterfølgende godkendt på sel- skabets generalforsamling den 28. april 2017. German High Street Properties A/S har nu konstateret, at årsrapporten som følge af en ekspediti- onsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen. Som følge deraf har styrelsen indledt procedure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Som led heri er selskabets ledelse afregistreret i Erhvervsstyrelsen. German High Street Properties A/S har straks indledt de nødvendige skridt med henblik på at gen- optage selskabet, således at proceduren med henblik på mulig tvangsopløsning afværges. Selskabet vil som led heri hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af beslutning om genoptagelse af selskabet. Selskabets hidtidige ledelse fungerer fortsat indenfor rammerne af selskabsloven, og den sædvanlige drift af selskabet fortsætter således uæn- dret. Selskabets B-aktier kan uændret handles på Nasdaq Copenhagen A/S, og selskabets ledelse vil sikre fortsat overholdelse af selskabets...

179 – Oplysning om frafald af betinget køb af ejendom

Læs hele meddelelsen her Oplysning om betinget køb af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige i form af køb af Kartago Botkyrka Fastigheter AB fra et af Kartago koncernens selskaber. Efter offentliggørelsen af børsmeddelelse nr. 178 af 1. september 2017 har selskabets ledelse, fra en række mindretalsaktionærer, modtaget betydelig kritik af den i meddelelsen nævnte påtænkte erhvervelse af ovennævnte ejendom Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige. Bestyrelsen er uenig i den fremførte kritik, men bestyrelsen ønsker ikke, at bevæggrunden for den påtænkte erhvervelse af ejendommen kan drages i tvivl, og derfor har bestyrelsen d.d. besluttet, at ovennævnte ejendom ikke...

178 – Oplysning om betinget køb af ejendom

Læs hele meddelelsen her Oplysning om betinget køb af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige i form af køb af Kartago Botkyrka Fastigheter AB fra et af Kartago koncernens selskaber. German High Street Properties A/S har den 1. september 2017 indgået betinget aftale om erhvervelse af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige ved køb af 100% af Kartago Botkyrka Fastigheter AB. Handlen er alene betinget af opnåelse af tilfredsstillende finansiering. Der foreligger indikativ finansieringstilbud fra Ringkjøbing Landbobank. Overtagelsen er forudsat til at ske pr. 30. september 2017. Ejendommen indgår i overdragelsesbalancen med en ejendomspris på SEK 67,5 mill. før købsomkostninger. Ejendommen er vurderet af ekstern svensk mægler til SEK 78 mill. Overdragelsen sker som en selskabshandel. I overdragelsen medfølger en tillægsleje fra en af ankerlejerne som betales i de første 51⁄2 år på SEK 4 mill. Dette beløb aktiveres i overdragelsesbalancen. Endvidere afsættes der udskudt skat i overdragelsesbalancen med ca. SEK 5,5 mill. Dette beløb passiveres. Nettoanskaffelsessummen excl. købesomkostninger bliver derfor SEK 66 mill. Ejendommen er væsentligt ombygget i 2016 og 2017 for i alt SEK 19 mill. og er 90% udlejet til offentlige lejere. Lejekontrakterne har en gennemsnitlig løbetid på ca. 5 år. Ejendommen er 100% udlejet og har en lejeindtægt på SEK 4,9 mill. og et resultat før renter (NOI) på ca. SEK 4,6 mill. En lejekontrakt er under genforhandling, og der forventes at kunne opnås en højere lejeindtægt i forbindelse med den forventede forlængelse heraf. Ejendommen giver et afkast på ca. 7% ved en anskaffelsespris før købsomkostninger på SEK 66 mill. og med et driftsresultat på SEK 4,6 mill. p.a. Købsomkostningerne vil udgøre ca....

177 – Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017

Læs hele meddelelsen her Download halvårsregnskabet her Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2017 udgjorde T.EUR 807. Resultatet anses for tilfredsstillende. Selskabet har som tidligere udmeldt solgt ejendommen i Passau samt gennemført refinansie- ringen af selskabets gæld, således at lånefaciliteten løber til 2027. Fortsat stærk soliditet på 54,8% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.861. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

176 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Olav W. Hansen (korrektion af børsmeddelelsesnr.) Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Hansen direkte og indirekte besidder i alt 315.590 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S svarende til 10,03 % af selskabets stemmerettigheder og aktiekapital. Olav W. Hansen ejer personligt 48.731 stk. B-aktier, svarende til ca. 1,55 % af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. De resterende 266.859 stk. B-aktier, svarende til ca. 8,48 % af selskabet aktiekapital og stemmerettigheder, ejes gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W....

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres