81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

227 – Periodemeddelelse for første halvår 2022

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2022. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2022 udgjorde T.EUR 780. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio. og ingen regulering af tyske ejendomme. Fortsat betryggende soliditet på 55,8% og likvide reserver på TEUR 4.782. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.700. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download hele meddelelsen Download halvårsrapport for 1. halvår 2022...

226 – Periodemeddelelse for 1. januar – 31. marts 2022

Periodemeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2022 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2022. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2022 udgjorde T.EUR 420. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio og ingen regulering af tyske ejendomme. Fortsat betryggende soliditet på 55,7% og likvide reserver på TEUR 4.944. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.900. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen her Download periodemeddelelse for første kvartal...

225 – Referat af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 29. april 2022 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2022, kl. 10.00 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2021 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrel- sen. Endvidere blev Jutta Steinert valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2027, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenha- gen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2027. Selskabets ved- tægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om , at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalfor- samlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Download hele meddelelsen Download de opdaterede vedtægter Download...

224 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Fredag den 29. april 2022 kl. 10.00 Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. 4. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2022. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning. 5. Valg af revisorer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. 7.3. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender, at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka  Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Udbuddet forestås af selskabet Kartago Capital A/S mod et nærmere fastsat udbyderhonorar på markedsvilkår, som betales af investorerne i projektsalget. Kartago Capital A/S er kontrolleret af samme personkreds, der kontrollerer stemme majoriteten i German High Street Properties A/S. Salget er betinget af, (i) at ejendommen/selskabet sælges til minimum den pr. 31.12.2021 bogførte værdi, der er baseret på valuarvurdering fra Newsec af 20.09.2021, (ii) at hele ejendommen/den fulde aktiekapital i datterselskabet afhændes, således at German High Street Properties A/S’ ejerskab ophører fuldstændigt, samt (iii) at aftale om projektsalg indgås senest den 31.12.2022. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre udbuddet på baggrund af ovennævnte vilkår....

223 – Årsrapport 2021

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2021. Årets resultat før skat udgør EUR 4,2 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, taget omstændighederne i betragtning. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 2,4 mio. mod EUR 1,9 mio. i 2020, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 30. november 2021. Koncernens omsætning i 2021 udgjorde EUR 5,7 mio. og EUR 5,9 mio. i 2020. Der har været en positiv værdiregulering EUR 0,7 mio. og EUR 1,0 mio. på henholdsvis tyske og svenske ejendomme i 2021. Ledelsen forventer for regnskabsåret 2022 et resultat før værdiregulering og skat på EUR 1,4 – 1,9 mio. Der afholdes generalforsamling den 29. april 2022. Læs hele meddelelsen her Download Årsrapport for...

222 – Finanskalender 2022

18. marts 2022 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2022 Årsrapport 2021. 31. marts 2022 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 29. april 2022 Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2022 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2022. 31. august 2022 Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2022. 29. november 2022 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

221 – Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021

Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2021 udgjorde T.EUR 1.772. Resultatet anses for tilfredsstillende. Selskabet opskrev tyske ejendomme med T.EUR 500 i første 1. kvartal og yderligere T.EUR 500 i 2. kvartal. I 3. kvartal nedskrives de tyske ejendomme med T.EUR 1.000. Dermed er tyske ejendomme opskrevet med T.EUR 0 siden 1. januar 2021. På baggrund af 2 mæglervurderinger er den svenske ejendom opskrevet med T.EUR 361. Selskabet oplever et faldende huslejeniveau i forbindelse med indgåelse af nye lejekontrakter. Fortsat god soliditet på 54,4% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.939. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i intervallet T.EUR 1.900 – 2.400 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Læs hele meddelelsen her Download...

220 – Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2021

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2021. • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2021 udgjorde T.EUR 1.056. Resultatet anses for tilfredsstillende. • Positiv værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 1,0 mio. og uændret værdi af den svenske ejendom. • Fortsat god soliditet på 54,2% og tilfredsstillende likvide reserver på T.EUR 4.724. • Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i den høje ende af intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download halvårsrapport for 1. halvår...

219 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2021 udgjorde T.EUR 616. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 0,5 mio og ingen regulering af svensk ejendom. Fortsat betryggende soliditet på 54,2% og likvide reserver på TEUR 4.404. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelsen her (åbner i pdf) Download...

218 – Referat af ordinær generalforsamling

German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2021, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2020 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2026, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2026. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Download meddelelsen her (åbner i pdf) Download referat af generalforsamlingen (åbner i...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres