81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

188 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes Mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6.1.  Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.1.1.  Omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og herefter sammenlægning til kun én aktieklasse 6.1.2.  Tilpasning af bemyndigelse til kapitalforhøjelse som følge af sammenlægningen 6.2.  Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier 6.3.  Forslag fra bestyrelsen om sletning af vedtægternes aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen 6.4.  Forslag fra bestyrelsen om køb af ejendom beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt Læs hele meddelelsen og fuldstændige forslag her Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer Bilag 2 – Oversigt over...

187 – Årsrapport 2017

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2017. Årets resultat før skat udgør EUR 11,4 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat udgjorde EUR 1,7 mio. i 2017 mod EUR 1,4 mio. i 2016. Koncernens omsætning i 2017 udgjorde EUR 5,1 mio. og EUR 5,5 mio. i 2016. Faldet skyldes salget af ejendommen i Passau den 30. juni 2017. Derudover har der kun været en mindre udskiftning i lejeporteføljen. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 9,7 mio.. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet har primo 2017 refinansieret sin bankgæld. Løbetiden på de nye lån er 10 år. Selskabet forventer en moderat positiv vækst i tysk økonomi i de kommende år. Selskabet indkalder til generalforsamling den 28. marts 2018 og afholder generalforsamling den 30. april 2018. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapporten for...

186 – Finanskalender 2018

Finanskalender 2018 14. marts 2018 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 28. marts 2018 – Årsrapport 2017. 28. marts 2018 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 30. april 2018 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2018. 31. august 2018 –  Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 29. november 2018 –  Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2018. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

185 – Finanskalender 2018

Finanskalender 2018 14. marts 2018 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 28. marts 2018 – Årsrapport 2017. 28. marts 2018 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 26. april 2018 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2018. 31. august 2018 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 29. november 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2018. Selskabets bestyrelse og ledelse ønsker alle aktionærer og øvrige interessenter en glædelig jul og et godt nytår. Klik her for at downloade hele...

184 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2017

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download rapport for perioden 1 januar – 30 september 2017 (åbner i pdf) Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2017 udgjorde T.EUR 1.344. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,0% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.001. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

183 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Genoptagelse af German High Street Properties A/S I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 182 kan selskabet bekræfte, at Erhvervsstyrelsens som ven- tet har imødekommet anmodningen om genoptagelsen af selskabet. Selskabet er således ikke længere under tvangsopløsning og forsætter sin sædvanlige...

182 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 22. september 2017 German High Street Properties A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på selskabets adresse. Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at selskabet grundet en ekspeditionsfejl ikke havde indleveret selskabets årsrapport for 2016 rettidigt til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf havde indledt procedure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes for at afværge denne procedure og genoptage sel- skabet. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: –  Bestyrelsens forslag om at anmode Erhvervsstyrelsen genoptage selskabet jf. § 232, jf. § 231 blev vedtaget. –  Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. –  PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. –  Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.Det blev oplyst, at bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen ville anmode Erhvervsstyrel- sen om at genoptage...

181 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Se hele indkaldelsen her (åbner i pdf) Download bilag 1 til indkaldelsen her (åbner i pdf) Download blanketter til brug ved tilmelding, fuldmagt eller brevstemme her (åbner i pdf) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes: Fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende dagsorden: Beslutning om genoptagelse Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Bemyndigelse til dirigenten Henset til karakteren af forslagene på dagsordenen, indkaldes generalforsamlingen undtagelsesvist med forkortet varsel. Fuldstændige forslag Punkt 1 – Beslutning om genoptagelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at der indgives anmeldelse til Erhvervsstyrel- sen om genoptagelse af selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 232, jf. § 231. Baggrunden for forslaget er, at selskabets årsrapport for 2016 på grund af en ekspeditionsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf har indledt proce- dure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Forslaget fremsættes for at afværge denne procedure og dermed genoptage selskabet. Punkt 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen til bestyrelsen. En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk. Punkt 3 – Valg af revisorer Bestyrelsen forslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor. Bestyrelsen oplyser, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer...

180 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Manglende indlevering af årsrapport for 2016 til Erhvervsstyrelsen German High Street Properties A/S’ årsrapport for 2016 blev offentliggjort via Nasdaq Copenha- gens informationssystem den 31. marts 2017, og årsrapporten blev efterfølgende godkendt på sel- skabets generalforsamling den 28. april 2017. German High Street Properties A/S har nu konstateret, at årsrapporten som følge af en ekspediti- onsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen. Som følge deraf har styrelsen indledt procedure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Som led heri er selskabets ledelse afregistreret i Erhvervsstyrelsen. German High Street Properties A/S har straks indledt de nødvendige skridt med henblik på at gen- optage selskabet, således at proceduren med henblik på mulig tvangsopløsning afværges. Selskabet vil som led heri hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af beslutning om genoptagelse af selskabet. Selskabets hidtidige ledelse fungerer fortsat indenfor rammerne af selskabsloven, og den sædvanlige drift af selskabet fortsætter således uæn- dret. Selskabets B-aktier kan uændret handles på Nasdaq Copenhagen A/S, og selskabets ledelse vil sikre fortsat overholdelse af selskabets...

179 – Oplysning om frafald af betinget køb af ejendom

Læs hele meddelelsen her Oplysning om betinget køb af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige i form af køb af Kartago Botkyrka Fastigheter AB fra et af Kartago koncernens selskaber. Efter offentliggørelsen af børsmeddelelse nr. 178 af 1. september 2017 har selskabets ledelse, fra en række mindretalsaktionærer, modtaget betydelig kritik af den i meddelelsen nævnte påtænkte erhvervelse af ovennævnte ejendom Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige. Bestyrelsen er uenig i den fremførte kritik, men bestyrelsen ønsker ikke, at bevæggrunden for den påtænkte erhvervelse af ejendommen kan drages i tvivl, og derfor har bestyrelsen d.d. besluttet, at ovennævnte ejendom ikke...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres