81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

214- Selskabsmeddelelse – ophør af market maker aftale

German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 31. december 2020 har opsagt sin market maker aftale med Jyske Bank A/S. Efter evaluering af effekten af market maker aftalen, der blev indgået med virkning fra 1. juli 2020 jfr. børsmeddelelse nr. 210 med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier, har selskabet konkluderet, at der ikke er væsentlig positiv effekt heraf. Market maker aftalen har således ikke skabt væsentlig større likviditet i aktien eller interesse for selskabet og aktien. Download hele...

213 – Finanskalender 2021

18. marts 2021 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2021 – Årsrapport 2020. 31. marts 2021 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 29. april 2021 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2021. 31. august 2021 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2021. 30. november 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

212 – Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsrapport 1. januar – 30. september 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2020 udgjorde T.EUR 1.330. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,5% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.207. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900. Download hele meddelelsen Download...

211 – Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2020

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2020 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2020 udgjorde T.EUR 666. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,3% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.438. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.000 – 1.800. Download Halvårsrapport Download fondsbørsmeddelelse (åbner i...

210 – Indgåelse af market maker aftale

Selskabsmeddelelse – indgåelse af market maker aftale German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 1. juli 2020 har indgået en market maker aftale med Jyske Bank A/S med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier.  Det er bestyrelsens håb, at indgåelse af en market maker aftale kan skabe større interesse for selskabet og for aktien. Effekten af market maker aftalen vil løbende blive evalueret. Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon 8110 0800. Download meddelelsen her (åbner i...

209 – kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020

Første kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2020 udgjorde T.EUR 104. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. Covid-19 effekt på 1. kvartal 2020 og budget henvises til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 og børsmeddelelse 208 Fortsat stærk soliditet på 51,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.567. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.000 – 1.800. Download kvartalsregnskab (åbner i...

208 – Resultatudmelding for 1. kvartal 2020, værdiregulering af ejendomme samt resultatforventninger for hele 2020

Selskabets resultat før værdiregulering og skat i forventes i 1. kvartal 2020 at blive EUR 0,1 mio og resultatet før værdiregulering og skat i 1. kvartal 2020 har ikke i nævneværdig grad være påvirket af Covid- 19. Resultatet for 1. kvartal er negativt påvirket af en engangsomkostning til indfrielse af renteswap på EUR -0,5 mio. Selskabet forventer et resultat for hele 2020 før værdiregulering og skat i intervallet EUR 1,0 – 1,8 mio. Dette er noget mindre end i 2019, som var positivt påvirket af en engangsindtægt (TEUR 250) og skyldes herudover at huslejen for 2020 forventes at være lavere end i 2019 som følge af COVID-19, samt førnævnte engangseffekt på EUR -0,5 mio. ved indfrielse af renteswap i 2020. Værdiregulering af ejendomme: Bestyrelsen har besluttet at nedskrive de tyske ejendomme med EUR 12,5 mio. baseret på følgende Manglende betalingsevne/vilje i april og maj fra en række af lejerne samt at 3 af selskabets større lejere er i rekonstruktion. Drøftelser med ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH som har vurderet selskabets ejendomme pr. 31.12.2019 som forventer at Covid-19 fremadrettet vil påvirke udlejningsniveauer negativt samt at investorer vil kræve større risikopræmie ved køb af investeringsejendomme, og dermed et nedadgående prispres på ejendomsværdierne.De tyske ejendomme er forholdsvis hårdt ramt, da 78% af selskabets husleje kommer fra restauration og detailvirksomheder som er nogle af de virksomheder der er hårdest ramt af Covid-19 nedlukningen. De svenske ejendomme har primært offentlige lejere, hvorfor der ikke er grundlag for at ændre vurderingen af den svenske ejendom. Selskabet offentliggør kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020 den 29. maj 2020. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

207 – Forløb af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2020 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2020, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2019 blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2025, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 30. april 2025. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 – 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Download referat af generalforsamlingen Download de nye...

206 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Torsdag den 30. april 2020 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 6.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt. Download indkaldelsen her Download Bilag 1 til indkaldelsen her Download tilmeldingsblanket her Download fuldmagts- og brevstemmeblanket...

205 – Årsrapport 2019

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2019.   Årets resultat før skat udgør EUR 3,4 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat udgjorde EUR 2,9 mio. i 2019 mod EUR 2,2 mio. i 2018, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen den 29. november 2019. Årsagen til stigningen er købet af den svenske ejendom, som ikke var indregnet i driftsresultatet i 2018. Koncernens omsætning i 2019 udgjorde EUR 6,5 mio. og EUR 5,8 mio. i 2018. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 0,5 mio. i 2019. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2019. På grund af Covid-19 har ledelsen udsendt børsmeddelelse nr. 204 den 23. marts 2020, hvor der redegøres for betydelige usikkerhedsfaktorer, som kan have negativ indvirkning på værdiansættelsen af koncernens ejendomme fremover. Ledelsen forventer, at den af Covid-19 forårsagede økonomiske krise vil påvirke selskabets resultat for 2020 negativt. Det må forventes, at nogle lejere ikke vil være i stand til at betale husleje, at lejebetalinger udsættes eller kræves nedsat, at udlejningssituationen forværres, at en række lejere går konkurs og at rente- og kapitalmarkedsvilkårene bliver dårligere. Samtidigt forventer ledelsen, at den økonomiske krise kan blive længerevarende og påvirke udlejningsniveauerne negativt.Der afholdes generalforsamling den 30. april 2020. Download Årsrapport 2019 Download Årsrapport 2019 (TYSK) Download hele meddelelsen (åbner i...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres