81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

204 – Resultatforventning 2019 og 2020

Selskabet offentliggør årsrapporten for 2019 den 31. marts 2020. Den 29. november 2019 udsendte selskabet en opjustering af koncernens resultat før værdiregulering og skat til EUR 2,6-3,0 mio. Koncernens resultat før værdiregulering og skat forventes at udgøre EUR ca. 2,9 mio. i 2019, hvorfor årets resultat forventes at være i overensstemmelse med senest udmeldte forventninger. Ledelsen forventer, at den af Coronavirus/covid-19 forårsagede økonomiske krise vil påvirke selskabets resultat for 2020 negativt. Det må forventes, at nogle lejere ikke vil være i stand til at betale husleje, at lejebetalinger udsættes eller kræves nedsat, at udlejningssituationen forværres, at en række lejere går konkurs, og at rente- og kapitalmarkedsvilkårene bliver dårligere. Samtidigt forventer ledelsen, at den økonomiske krise kan blive længerevarende og påvirke udlejningsniveauerne negativt. For så vidt angår den svenske ejendom ventes der ikke nogen større negativ indtjeningseffekt i 2020, da der hovedsageligt er offentlige lejere i ejendommen. Ledelsen forventer, at resultatet i 1. kvartal 2020 ikke nævneværdigt påvirkes af Coronavirus/covid-19- krisen, men den samlede negative effekt på indtjeningen i 2020 og dermed resultatet for hele 2020 kan ledelsen på nuværende tidspunkt ikke vurdere. Ledelsen har vurderet værdien af selskabets ejendomme pr. 31.12.2019 til i alt EUR 117,1 mio. (de tyske ejendomme i alt EUR 109,5 mio. og den svenske ejendom EUR 7,6 mio.) Med de betydelige usikkerhedsfaktorer, der nu præger ejendomsmarkedet kan ledelsen ikke vurdere den samlede værdi af selskabet ejendomme pr. dags dato, men alene usikkerheden om den fremtidige indtjeningssituation, effekten på lejeniveauerne, ejendomsinvestorers krav om øget risikopræmie og krisens varighed vil påvirke den samlede værdi af ejendommene negativt. Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2019 den 31....

203 – Finanskalender for 2020

Selskabet har offentliggjort Finanskalender for 2020. Download fondsbørsmeddelelsen her Se Finanskalender for...

202 – 3. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2019 udgjorde T.EUR 2.165. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 54,2% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.736. Selskabet opjusterer sine forventninger for helåret til et resultat før værdiregulering og skat i intervallet T.EUR 2.600 – 3.000 mod tidligere i intervallet T.EUR 2.200 – 2.800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download hele fondsbørsmeddelelsen her Download kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september...

201 – Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2019

Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2019 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2019. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2019 udgjorde T.EUR 1.241. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 53,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.194. Selskabet præciserer sine forventninger for helåret til et resultat før værdiregulering og skat i intervallet T.EUR 2.200 – 2.800 mod tidligere i intervallet T.EUR 2.000 – 2.800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen (åbner i pdf) Download...

200 – Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 2. august 2019 kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på Lindegårdvej 41B, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden: 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Kim Lautrup ønsker at fratræde sin bestyrelsespost. Til nyt bestyrelsesmedlem indstilles Jutta Steinert 2. Eventuelt. Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne havde udpeget direktør Michael Hansen til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten takkede bestyrelsen for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til alle dagsordenens punkter. I alt 53,44% af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 16.807.630 stemmer. Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 1 kræver simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. Læs hele referatet...

199 – Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Fredag den 2. august 2019 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Kim Lautrup ønsker at fratræde sin bestyrelsespost. Til nyt bestyrelsesmedlem indstilles Jutta Steinert 2. Eventuelt. Download hele meddelelsen inklusiv fuldstændige forslag her (åbner i pdf) Download tilmeldings- og...

198 – 1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2019

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2019. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2019 udgjorde T.EUR 627. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 53,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.478. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 2.000 – 2.800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download hele fondsbørsmeddelelsen her Download kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts...

197 – Referat af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2019 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterret- ning. Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2018 blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2024, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 30. april 2024. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 – 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

196 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund.   Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 6.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt.   Download indkaldelsen her (åbner i pdf) Download Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer Download tilmelding- og fuldmagtsblanket   Gå til...

195 – Årsrapport 2018

Årets resultat før skat udgør EUR 1,7 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 2,2 mio. i 2018 mod EUR 1,7 mio. i 2017, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen den 7. marts 2019. Koncernens omsætning i 2018 udgjorde EUR 5,1 mio. og EUR 5,1 mio. i 2017. Der har været en negativ værdiregulering af de tyske ejendommene på EUR 0,55 mio. i 2018. Koncernen har overtaget en ejendom i Sverige pr. 31. december 2018, og der er derfor ingen resultateffekt i 2018 af opkøbet. Koncer­nen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet forventer en begrænset vækst i tysk og svensk økonomi i de kommende år. Der afholdes generalforsamling den 30. april 2019. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapporten for...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres