81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

241 – Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2023

Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2023 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for 1. kvartal 2023. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2023 udgjorde et overskud på T.EUR 101. Ingen værdiregulering på de tyske ejendomme. Der er afdraget ekstraordinært EUR 1,0 mio. på lånet hos Ringkjøbing Landbobank. Planlagt projektsalg af ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa jfr. børsmeddelelse nr. 240 af 31. maj 2023. Fortsat betryggende soliditet på 58,1% og likvide reserver på TEUR 6.801. Selskabet forventer at resultatet før værdiregulering og skat for 2023 vil ligge i intervallet T.EUR 200 – 600, hvilket er en nedjustering af tidligere udmeldte interval på T.EUR 400 – 800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download delårsrapporten for første kvartal 2023 (åbner i pdf) Læs hele meddelelsen her (åbner i...

240 – Planlagt projektsalg af ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenå

Planlagt projektsalg af ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa Som meddelt i børsmeddelelse nr. 228 den 16. november 2022 har German High Street Properties A/S købt ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa, matr. Nr. 1 pæ Hessel Hgd., Ålsø, som er udlejet til Elgiganten på en 10-årig kontrakt til en samlet købesum på ca. EUR 5,1 mio. (DKK 38,0 mio.) inklusive købsomkostninger. Ejendommen nyopføres og forventes klar til ibrugtagning i november 2023. For at konsolidere selskabets likviditet har bestyrelsen i dag behandlet og med virkning per dags dato, besluttet gennem selskabet Kartago Capital A/S at forsøge at udbyde ejendommen i en begrænset periode indtil 31. december 2023, som projektsalg for ca. EUR 5,4 mio. (DKK 40,0 mio.), så der efter salgsomkostninger vil være et overskud i størrelsesordenen ca. EUR 0,13 mio. (DKK 1,0 mio.) til German High Street Properties A/S. Den likviditet der, såfremt projektsalget gennemføres, bliver frigjort vil helt eller delvist blive anvendt til nedbringelse af selskabets gæld. Det vil være en betingelse for German High Street Properties A/S, at projektet kan gennemføres ved tegning af samtlige aktier i projektselskabet, så German High Street Properties A/S ikke fremover har nogen ejerandele i selskabet/ejendommen Hesselvang 11. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

239 – Resultatforventning 2023

Resultatforventning 2023 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt opdateret budget for 2023 for German High Street Properties A/S. Som følge af et generelt stigende renteniveau forventer selskabet i 2023 øgede renteomkostninger på EUR 1,1 mio. i forhold til regnskabsåret 2022. Som en konsekvens heraf forventer selskabet således et samlet positivt resultat før værdiregulering og skat for regnskabsåret 2023 indenfor intervallet T.EUR 200 – 600, hvilket er en nedjustering af tidligere udmeldte interval på T.EUR 400 – 800. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

237 – Referat fra ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 28. april 2023 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling fredag den 28. april 2023, kl. 10.00 på Søllerødvej 64, 2840 Holte. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2022 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2022 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Jutta Steinert blev genvalgt som bestyrelse. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 28. april 2028, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 28. april 2028. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Læs hele referatet fra generalforsamlingen (åbner i pdf) Download præsentation fra generalforsamlingen (åbner i pdf) Læs hele meddelelsen her (åbner i...

236 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Fredag den 28. april 2023 kl. 10.00 hos Kartago, Søllerødvej 64, 2840 Holte Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2023. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Peter Åge Marner Jacobsen har meddelt, at han ønsker at fratræde bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt. Fuldstændige forslag: Punkt 1 – bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2022 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling. Punkt 2 – Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport 2022 samt meddeler decharge til bestyrelse og direktion. Punkt 3 – Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2022 og at årets resultat således overføres til næste regnskabsår. Punkt 4 – Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar 2023. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning. Bestyrelsen foreslår følgende honorarer for 2023, hvilket er uændret i forhold til 2022: Basishonorar DKK 225.000,- Formandens honorar 3...

235 – Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2022. Årets resultat af fortsættende aktiviteter før skat udgør EUR -3,8 mio. Ledelsen anser resultatet som forventet, de øjeblikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning. Koncernens resultat af den fortsættende aktivitet før værdiregulering og skat udgjorde EUR 0,9 mio. Tillagt resultatet af den ophørte aktivitet i Sverige er koncernens resultat før værdiregulering og skat EUR 1,4 mio. i 2022, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen på EUR 1,3 – 1,5 mio., som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 29. november 2022. Koncernens omsætning i 2022 af den fortsættende aktivitet udgjorde EUR 4,7 mio. og EUR 5,0 mio. i 2021. Der har været en negativ værdiregulering EUR -4,7 mio. på tyske ejendomme i 2022. Ledelsen forventer for regnskabsåret 2023 et resultat før værdiregulering og skat i intervallet mellem EUR 0,4 – 0,8 mio. Der afholdes generalforsamling den 28. april 2023. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapport for...

234 – Værdiregulering og resultatforventninger

Selskabets bestyrelse har på baggrund af en mæglervurdering fra en tysk erhvervsejendomsmægler vurderet German High Street Properties-koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 96 mio. pr. 31.12.2022, hvilket giver en negativ værdiregulering på EUR 3,2 mio. i årsregnskabet 2022 i forhold til seneste ejendomsværdi i 3. kvartalsregnskab 2022. Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2021: Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    100,7 mio. pr. 31.12.2021 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      99,2 mio. pr. 30.09.2022 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR     96,0 mio. pr. 31.12.2022 Årsagen til faldet i ejendomsværdien fra 3. kvartal 2022 er en kombinationen af lavere lejeniveauer for detaillejemål og et stigende afkastkrav på tyske strøgejendomme samt en kraftig opbremsning i antallet af ejendomshandler. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.   Læs hele meddelelsen her (åbner i...

233 – Resultatforventning 2023

Resultatforventning 2023 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget budgettet for 2023 for German High Street Properties A/S. Selskabet forventer et samlet positivt resultat før værdiregulering og skat for regnskabsåret 2023 indenfor intervallet T.EUR 400 – 800. Som følge af et generelt stigende renteniveau forventer selskabet i 2023 øgede renteomkostninger på T.EUR 700 i forhold til regnskabsåret 2022. Endvidere forventes øgede udgifter til vedligeholdelse og øgede udgifter til fastholdelse af eksisterende lejere og ved udskiftning af lejere. Som en konsekvens af salg af svensk datterselskab med overdragelse med virkning fra 1. november 2022, jfr. børsmeddelelse nr. 229 af 28. november 2022, forventer selskabet i 2023 et lavere resultat før værdiregulering og skat på T.EUR 500 i forhold til regnskabsåret 2022. Som følge af køb af ejendommen Hesselvang, Grenaa med forventet overtagelse 15. august 2023, børsmeddelelse nr. 228 af 16. november 2022, forventer selskabet i 2023 et højere resultat før værdiregulering og skat på T.EUR 40 i forhold til regnskabsåret 2022. Fortsat betryggende soliditet og likvide reserver. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

232 – Finanskalender 2023

Finanskalender 2023 16. marts 2023 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 30. marts 2023 Årsrapport 2022. 30. marts 2023 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 28. april 2023 Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling. 31. maj 2023 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2023. 31. august 2023 Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2023. 30. november 2023 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2023. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

231 – Storaktionærmeddelelse

Storaktionærmeddelelse Olav W. Hansen A/S har meddelt German High Street Properties A/S i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, stk. 1, at selskabet efter køb af 65 stk. aktier i German High Street Properties A/S nu direkte besidder 471.872 stk. aktier i German High Street Properties A/S svarende til 15,01% af aktiekapitalen og af de samlede stemmerettigheder. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres