81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

233 – Resultatforventning 2023

Resultatforventning 2023 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget budgettet for 2023 for German High Street Properties A/S. Selskabet forventer et samlet positivt resultat før værdiregulering og skat for regnskabsåret 2023 indenfor intervallet T.EUR 400 – 800. Som følge af et generelt stigende renteniveau forventer selskabet i 2023 øgede renteomkostninger på T.EUR 700 i forhold til regnskabsåret 2022. Endvidere forventes øgede udgifter til vedligeholdelse og øgede udgifter til fastholdelse af eksisterende lejere og ved udskiftning af lejere. Som en konsekvens af salg af svensk datterselskab med overdragelse med virkning fra 1. november 2022, jfr. børsmeddelelse nr. 229 af 28. november 2022, forventer selskabet i 2023 et lavere resultat før værdiregulering og skat på T.EUR 500 i forhold til regnskabsåret 2022. Som følge af køb af ejendommen Hesselvang, Grenaa med forventet overtagelse 15. august 2023, børsmeddelelse nr. 228 af 16. november 2022, forventer selskabet i 2023 et højere resultat før værdiregulering og skat på T.EUR 40 i forhold til regnskabsåret 2022. Fortsat betryggende soliditet og likvide reserver. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

232 – Finanskalender 2023

Finanskalender 2023 16. marts 2023 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 30. marts 2023 Årsrapport 2022. 30. marts 2023 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 28. april 2023 Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling. 31. maj 2023 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2023. 31. august 2023 Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2023. 30. november 2023 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2023. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

231 – Storaktionærmeddelelse

Storaktionærmeddelelse Olav W. Hansen A/S har meddelt German High Street Properties A/S i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, stk. 1, at selskabet efter køb af 65 stk. aktier i German High Street Properties A/S nu direkte besidder 471.872 stk. aktier i German High Street Properties A/S svarende til 15,01% af aktiekapitalen og af de samlede stemmerettigheder. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

230 – Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2022

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for 3. kvartal 2022. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2022 udgjorde T.EUR 1.126. Resultatet anses som forventet. Negativ værdiregulering på de tyske ejendomme på EUR 1,5 mio. Salg af svensk datterselskab med overdragelse med virkning fra 1. november 2022, jfr. børsmeddelelse nr. 229 af 28. november 2022. Fortsat betryggende soliditet og likvide reserver. Soliditet og likvide reserver styrkes i 4. kvartal 2022 som følge af frasalg af svensk datterselskab. Køb af ejendom Hesselvang, Grenaa – udlejet til El-giganten jfr. børsmeddelelse nr. 228 af 16. november 2022. Ejendommen nyopføres og forventes overtaget medio august 2023. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.300 – 1.500, hvilket er en indsnævring af tidligere udmeldte interval på T.EUR 1.400 – 1.600. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download kvartalsrapporten her (åbner i...

229 – Salg af ejendom

Salg af GHSP Botkyrka Fastigheder AB Bestyrelsen har i dag behandlet og med virkning per dags dato besluttet at sælge alle aktierne i selskabets datterselskab GHSP Botkyrka Fastigheder AB til Kartago Capital – Stockholm A/S, med virkning fra 1. november 2022 for en nettosalgspris på aktierne på SEK 61.581.704 (ca. EUR 5.664.000) svarende til den indre værdi i selskabet baseret på en nettosalgspris på ejendommen på SEK 101.043.000 efter afholdelse af salgsomkostninger i Danmark og Sverige på i alt SEK 5.027.000. For GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S medfører salget af GHSP Botkyrka Fastigheder AB et kontant positivt cash flow i regnskabsårets 2022 på ca. SEK 32.000.000 (ca. EUR 2.955.000) efter indfrielse af prioritetslån samt udstedelse af et sælgerpantebrev på SEK 16,0 mio. (ca. EUR 1.477.500) med en løbetid på 17,5 år. Pantebrevet forrentes med Stibor 3 mdr. rente + 2,7% i marginal. For GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S medfører salget af GHSP Botkyrka Fastigheder AB en fortjeneste på ca. SEK 12.000.000 (ca. EUR 1.113.000) i regnskabsåret 2022, i forhold til bogført værdi pr. 30. september 2022, samt at koncernens driftsresultatet før skat for november samt december 2022 påvirkes negativt med i alt ca. SEK 872.000 (ca. EUR 80.000) som følge af, at GHSP Botkyrka Fastigheder AB, på grund af frasalget, udgår af koncernen med virkning fra 1. november 2022. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

228 – Køb af ejendom

Køb af ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa German High Street Properties A/S har indgået købsaftale med Innovater REC 1 A/S om at erhverve ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa, matr. Nr. 1 pæ Hessel Hgd., Ålsø for kr. 35,3 mio. med forventet overtagelse 15. august 2023. Ejendommen vil blive opført i foråret/sommeren 2023 og have et udlejningsbart areal på 1.842 m2 og med en grund på 8.230 m2. Ejendommen er fuldt udlejet til Elgiganten A/S på en 10-årig uopsigelig lejekontrakt. Ejendommen er beliggende i et nyt retail-område i Grenaa, hvor der i forvejen ligger en ejendom udlejet til Jem & Fix samt en ejendom under opførelse der vil blive udlejet til Harald Nyborg. I løbet af 1. halvår 2023 vil endvidere følgende lejere, Thansen, Maxi Zoo, Sport24, HTH Køkkener og Skousen etablere sig i området og ligeledes på lange lejekontrakter. Ejendommen indkøbes til et startafkast på 6% eksklusive købsomkostninger.  Købet af ejendommen forventes finansieret med realkredit- eller banklån samt med en del af selskabets frie likviditet. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

227 – Periodemeddelelse for første halvår 2022

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2022. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2022 udgjorde T.EUR 780. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio. og ingen regulering af tyske ejendomme. Fortsat betryggende soliditet på 55,8% og likvide reserver på TEUR 4.782. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.700. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download hele meddelelsen Download halvårsrapport for 1. halvår 2022...

226 – Periodemeddelelse for 1. januar – 31. marts 2022

Periodemeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2022 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2022. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2022 udgjorde T.EUR 420. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio og ingen regulering af tyske ejendomme. Fortsat betryggende soliditet på 55,7% og likvide reserver på TEUR 4.944. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.900. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen her Download periodemeddelelse for første kvartal...

225 – Referat af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 29. april 2022 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2022, kl. 10.00 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2021 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrel- sen. Endvidere blev Jutta Steinert valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2027, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenha- gen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2027. Selskabets ved- tægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om , at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalfor- samlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Download hele meddelelsen Download de opdaterede vedtægter Download...

224 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Fredag den 29. april 2022 kl. 10.00 Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. 4. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2022. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning. 5. Valg af revisorer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. 7.3. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender, at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka  Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Udbuddet forestås af selskabet Kartago Capital A/S mod et nærmere fastsat udbyderhonorar på markedsvilkår, som betales af investorerne i projektsalget. Kartago Capital A/S er kontrolleret af samme personkreds, der kontrollerer stemme majoriteten i German High Street Properties A/S. Salget er betinget af, (i) at ejendommen/selskabet sælges til minimum den pr. 31.12.2021 bogførte værdi, der er baseret på valuarvurdering fra Newsec af 20.09.2021, (ii) at hele ejendommen/den fulde aktiekapital i datterselskabet afhændes, således at German High Street Properties A/S’ ejerskab ophører fuldstændigt, samt (iii) at aftale om projektsalg indgås senest den 31.12.2022. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre udbuddet på baggrund af ovennævnte vilkår....

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres