81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

176 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Olav W. Hansen (korrektion af børsmeddelelsesnr.) Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Hansen direkte og indirekte besidder i alt 315.590 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S svarende til 10,03 % af selskabets stemmerettigheder og aktiekapital. Olav W. Hansen ejer personligt 48.731 stk. B-aktier, svarende til ca. 1,55 % af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. De resterende 266.859 stk. B-aktier, svarende til ca. 8,48 % af selskabet aktiekapital og stemmerettigheder, ejes gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W....

175 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017

Læs hele meddelelsen her Download rapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2017 1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2017 udgjorde T.EUR 254. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 48,6% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.861. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i inter- vallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

174 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra OTK Holding Storaktionærmeddelelse OTK Holding A/S oplyser hermed, at vi efter ophævelsen af opdelingen i A- og B-aktier har 190.000 aktier i German High Street Properties A/S svarende til 6,04 procent af såvel kapitalen som stemmerne i...

173 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Sparekassen Vendsyssel Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29, bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer og selskabslovens § 55, giver Sparekassen Vendsyssel hermed meddelelse om, at Sparekassen Vendsyssel besidder i alt 463.303 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S – efter ophævelsen af stemmeretsdifferentieringen mellem selskabets aktieklasser, vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2017, svarer dette antal aktier til i alt 14,73% af stemmerne i...

172 – Oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder

Læs hele meddelelsen her Oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder i German High Street Properties A/S Som anført i selskabsmeddelelse nr. 168 af 28. april 2017 har German High Street Properties A/S gennemført en delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser ved en omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier samt de hertil hørende konsekvensrettelser af selskabets vedtægter, herunder ophævelsen af stemmeretsdifferentieringen mellem aktieklasserne. Som konsekvens af beslutningen er selskabets kapital og stemmer herefter følgende: Aktiekapital Nominelt beløb efter omregistreringen Antal aktier efter omregistreringen Stemmer efter omregistreringen A-aktiekapital DKK 900.080 90.008 90.008 B-aktiekapital DKK 30.553.750 3.055.375 3.055.375 Samlet DKK 31.453.830 3.145.383...

171 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Olav W. Hansen Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29, bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer og selskabslovens § 55, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Hansen direkte og indirekte besidder i alt 277.571 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S. Efter ophævelsen af stemmerets differentieringen mellem selskabets aktieklasser, vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2017, svarer dette antal aktier til i alt 8,82 % af stemmerne i selskabet. Olav W. Hansen ejer personligt 48.731 stk. B-aktier, svarende til ca. 1,55 % af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. De resterende 228.840 stk. B-aktier, svarende til ca. 7,27 % af selskabet aktiekapital og stemmerettigheder, ejes gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W....

169 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Kartago Property ApS har på vegne af Kartago ApS givet German High Street Properties A/S (”Sel- skabet”) meddelelse om, at Kartago ApS nu ejer i alt 90.008 A-aktier (nominelt DKK 900.080 A- aktier) og 275.000 B-aktier (nominelt DKK 2.750.000 B-aktier) i Selskabet, svarende til 11,60 % af Selskabets samlede aktiekapital svarende til 11,60 % af stemmerne. Ændringen i Kartago ApS’ beholdning af aktier og stemmer i Selskabet følger af den delvise sam- menlægning af aktieklasserne i German High Street Properties A/S vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 28. april 2017 samt ophævelsen af stemmeretsdifferentieringen mellem aktie- klasserne, jf. selskabsmeddelelse nr. 168. Kartago ApS er 100 % ejet af Kartago Property ApS, der herefter direkte ejer i alt 1.214.080 B-aktier (nominelt DKK 12.400.800 B-aktier) og indirekte ejer 90.008 A-aktier (nominelt DKK 900.080 A- aktier) og 275.000 B-aktier (nominelt 2.750.000 B-aktier), i alt svarende til 50,2% af aktiekapitalen og 50,2% af stemmerne i Selskabet. Alexander Thygesen og Kristoffer Thygesen ejer tilsammen flertallet af aktier og stemmerettigheder i Kartago Property...

168 – Referat af ordinær generalforsamling

Læs hele generalforsamlingsprotokollatet her (åbner i pdf) Fredag den 28. april 2017, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for besty- relse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6.1. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer med henblik på modernisering af sel- skabets vedtægter 6.1.1.  Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier 6.1.2.  Ophævelse af tids- og indholdsmæssige krav til fuldmagter 6.1.3.  Ophævelse af utidssvarende bestemmelse vedrørende udbytte og selskabets årsrapport 6.2. Forslag fra bestyrelsen om delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.2.1.  Omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier 6.2.2.  Ændring af vedtægternes pkt. 3.7, således at bestemmelsen fastsætter en frist for fuldstændig sammenlægning af selskabets aktieklasser til senest 25. juni 2019 6.2.3.  Ophævelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i A-aktieklassen samt for- nyelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i B-aktieklassen 6.2.4.  Ophævelse af stemmeretsdifferentiering mellem A-aktieklassen og B- aktieklassen Bemyndigelse til dirigenten...

167 – Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Læs hele meddelelsen her, inklusiv fuldstændige forslag til generalforsamlingen (åbner i pdf) Download tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket Indkaldelse til ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes Fredag den 28. april 2017, kl. 10.00 Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6.1. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer med henblik på modernisering af selskabets vedtægter 6.1.1.  Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier 6.1.2.  Ophævelse af tids- og indholdsmæssige krav til fuldmagter 6.1.3.  Ophævelse af utidssvarende bestemmelse vedrørende udbytte og selskabets års- rapport 6.2. Forslag fra bestyrelsen om delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.2.1.  Omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier 6.2.2.  Ændring af vedtægternes pkt. 3.7, således at bestemmelsen fastsætter en frist for fuldstændig sammenlægning af selskabets aktieklasser til senest 25. juni 2019 6.2.3.  Ophævelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i A-aktieklassen samt fornyelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i B-aktieklassen 6.2.4.  Ophævelse af stemmeretsdifferentiering mellem A-aktieklassen og B- aktieklassen Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt Selskabet har på datoen for indkaldelsen til ordinær generalforsamling følgende antal aktier og stemmerettigheder. Antal aktier Stemmerettigheder A-aktier 365.008 3.650.080 B- aktier 2.680.375 2.680.375 I alt 3.045.383 6.330.455 Bilag 1 – Præsentation af bestyrelsesmedlemmer Bilag 2 – Oversigt over...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle