81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Alle Fondsbørsmeddelelser

219 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2021 udgjorde T.EUR 616. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 0,5 mio og ingen regulering af svensk ejendom. Fortsat betryggende soliditet på 54,2% og likvide reserver på TEUR 4.404. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelsen her (åbner i pdf) Download...

218 – Referat af ordinær generalforsamling

German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2021, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2020 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2026, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2026. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Download meddelelsen her (åbner i pdf) Download referat af generalforsamlingen (åbner i...

217 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen her Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse ogdirektion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2021. Herunder fremlæggelse vederlagsrapport tiltil vejledende afstemning. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring afvedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt. Download tilmeldingsblanket Download bilag til...

216 – Årsrapport 2020

Læs hele meddelelsen her Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2020. Årets resultat før skat udgør EUR -7,6 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, taget omstændighederne i betragtning. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 1,9 mio. i 2020 mod EUR 2,9 mio. i 2019, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 30. november 2020. Koncernens omsætning i 2020 udgjorde EUR 5,9 mio. og EUR 6,5 mio. i 2019. Der har været en negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 9,5 mio. i 2020. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2020. Ledelsen forventer for regnskabsåret 2021 et resultat før værdiregulering og skat på EUR 1,6 – 2,1 mio. Der afholdes generalforsamling den 29. april 2021. Download Årsrapport for 2020 Download resumé på...

215 – Værdiregulering af ejendomme

Værdiregulering af ejendomme og resultatforventninger Ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH har vurderet GHSP- koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 100 mio., hvilket giver en positiv værdiregulering på EUR 3 mio. i årsregnskabet 2020 i forhold til 3. kvartalsregnskab 2020. Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2019: Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    109,5 mio. pr. 31.12.2019 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 31.3.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.6.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.9.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    100,0 mio. pr. 31.12.2020 Årsagen til stigningen fra 3. kvartal er, at selskabet nu har en mere præcis vurdering af lejesituationen end den vurdering der var gældende pr. 30.9.2020. Den svenske ejendom har et stabilt cash flow og der er ingen ændringer af forudsætningerne for det fremtidige cash flow, hvorfor der ikke er nogen værdiregulering af den svenske ejendom. Der vil dog være en mindre negativ valutakursregulering i forhold til 31.12.2019. Selskabet har i 3. kvartalsregnskabet udmeldt et resultat før værdireguleringer og skat i intervallet EUR 1,6 – 1,9 mio. for regnskabsåret 2020. Selskabet forventer at resultat ligger i den høje ende af intervallet. Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2020 den 31. marts 2021. Læs hele meddelelsen...

214- Selskabsmeddelelse – ophør af market maker aftale

German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 31. december 2020 har opsagt sin market maker aftale med Jyske Bank A/S. Efter evaluering af effekten af market maker aftalen, der blev indgået med virkning fra 1. juli 2020 jfr. børsmeddelelse nr. 210 med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier, har selskabet konkluderet, at der ikke er væsentlig positiv effekt heraf. Market maker aftalen har således ikke skabt væsentlig større likviditet i aktien eller interesse for selskabet og aktien. Download hele...

213 – Finanskalender 2021

18. marts 2021 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2021 – Årsrapport 2020. 31. marts 2021 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 29. april 2021 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2021. 31. august 2021 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2021. 30. november 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

212 – Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsrapport 1. januar – 30. september 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2020 udgjorde T.EUR 1.330. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,5% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.207. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900. Download hele meddelelsen Download...

211 – Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2020

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2020 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2020 udgjorde T.EUR 666. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,3% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.438. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.000 – 1.800. Download Halvårsrapport Download fondsbørsmeddelelse (åbner i...

210 – Indgåelse af market maker aftale

Selskabsmeddelelse – indgåelse af market maker aftale German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 1. juli 2020 har indgået en market maker aftale med Jyske Bank A/S med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier.  Det er bestyrelsens håb, at indgåelse af en market maker aftale kan skabe større interesse for selskabet og for aktien. Effekten af market maker aftalen vil løbende blive evalueret. Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon 8110 0800. Download meddelelsen her (åbner i...

209 – kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020

Første kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2020 udgjorde T.EUR 104. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. Covid-19 effekt på 1. kvartal 2020 og budget henvises til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 og børsmeddelelse 208 Fortsat stærk soliditet på 51,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.567. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.000 – 1.800. Download kvartalsregnskab (åbner i...

208 – Resultatudmelding for 1. kvartal 2020, værdiregulering af ejendomme samt resultatforventninger for hele 2020

Selskabets resultat før værdiregulering og skat i forventes i 1. kvartal 2020 at blive EUR 0,1 mio og resultatet før værdiregulering og skat i 1. kvartal 2020 har ikke i nævneværdig grad være påvirket af Covid- 19. Resultatet for 1. kvartal er negativt påvirket af en engangsomkostning til indfrielse af renteswap på EUR -0,5 mio. Selskabet forventer et resultat for hele 2020 før værdiregulering og skat i intervallet EUR 1,0 – 1,8 mio. Dette er noget mindre end i 2019, som var positivt påvirket af en engangsindtægt (TEUR 250) og skyldes herudover at huslejen for 2020 forventes at være lavere end i 2019 som følge af COVID-19, samt førnævnte engangseffekt på EUR -0,5 mio. ved indfrielse af renteswap i 2020. Værdiregulering af ejendomme: Bestyrelsen har besluttet at nedskrive de tyske ejendomme med EUR 12,5 mio. baseret på følgende Manglende betalingsevne/vilje i april og maj fra en række af lejerne samt at 3 af selskabets større lejere er i rekonstruktion. Drøftelser med ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH som har vurderet selskabets ejendomme pr. 31.12.2019 som forventer at Covid-19 fremadrettet vil påvirke udlejningsniveauer negativt samt at investorer vil kræve større risikopræmie ved køb af investeringsejendomme, og dermed et nedadgående prispres på ejendomsværdierne.De tyske ejendomme er forholdsvis hårdt ramt, da 78% af selskabets husleje kommer fra restauration og detailvirksomheder som er nogle af de virksomheder der er hårdest ramt af Covid-19 nedlukningen. De svenske ejendomme har primært offentlige lejere, hvorfor der ikke er grundlag for at ændre vurderingen af den svenske ejendom. Selskabet offentliggør kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020 den 29. maj 2020. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

207 – Forløb af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2020 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2020, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2019 blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2025, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 30. april 2025. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 – 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Download referat af generalforsamlingen Download de nye...

206 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Torsdag den 30. april 2020 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 6.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt. Download indkaldelsen her Download Bilag 1 til indkaldelsen her Download tilmeldingsblanket her Download fuldmagts- og brevstemmeblanket...

205 – Årsrapport 2019

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2019.   Årets resultat før skat udgør EUR 3,4 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat udgjorde EUR 2,9 mio. i 2019 mod EUR 2,2 mio. i 2018, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen den 29. november 2019. Årsagen til stigningen er købet af den svenske ejendom, som ikke var indregnet i driftsresultatet i 2018. Koncernens omsætning i 2019 udgjorde EUR 6,5 mio. og EUR 5,8 mio. i 2018. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 0,5 mio. i 2019. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2019. På grund af Covid-19 har ledelsen udsendt børsmeddelelse nr. 204 den 23. marts 2020, hvor der redegøres for betydelige usikkerhedsfaktorer, som kan have negativ indvirkning på værdiansættelsen af koncernens ejendomme fremover. Ledelsen forventer, at den af Covid-19 forårsagede økonomiske krise vil påvirke selskabets resultat for 2020 negativt. Det må forventes, at nogle lejere ikke vil være i stand til at betale husleje, at lejebetalinger udsættes eller kræves nedsat, at udlejningssituationen forværres, at en række lejere går konkurs og at rente- og kapitalmarkedsvilkårene bliver dårligere. Samtidigt forventer ledelsen, at den økonomiske krise kan blive længerevarende og påvirke udlejningsniveauerne negativt.Der afholdes generalforsamling den 30. april 2020. Download Årsrapport 2019 Download Årsrapport 2019 (TYSK) Download hele meddelelsen (åbner i...

204 – Resultatforventning 2019 og 2020

Selskabet offentliggør årsrapporten for 2019 den 31. marts 2020. Den 29. november 2019 udsendte selskabet en opjustering af koncernens resultat før værdiregulering og skat til EUR 2,6-3,0 mio. Koncernens resultat før værdiregulering og skat forventes at udgøre EUR ca. 2,9 mio. i 2019, hvorfor årets resultat forventes at være i overensstemmelse med senest udmeldte forventninger. Ledelsen forventer, at den af Coronavirus/covid-19 forårsagede økonomiske krise vil påvirke selskabets resultat for 2020 negativt. Det må forventes, at nogle lejere ikke vil være i stand til at betale husleje, at lejebetalinger udsættes eller kræves nedsat, at udlejningssituationen forværres, at en række lejere går konkurs, og at rente- og kapitalmarkedsvilkårene bliver dårligere. Samtidigt forventer ledelsen, at den økonomiske krise kan blive længerevarende og påvirke udlejningsniveauerne negativt. For så vidt angår den svenske ejendom ventes der ikke nogen større negativ indtjeningseffekt i 2020, da der hovedsageligt er offentlige lejere i ejendommen. Ledelsen forventer, at resultatet i 1. kvartal 2020 ikke nævneværdigt påvirkes af Coronavirus/covid-19- krisen, men den samlede negative effekt på indtjeningen i 2020 og dermed resultatet for hele 2020 kan ledelsen på nuværende tidspunkt ikke vurdere. Ledelsen har vurderet værdien af selskabets ejendomme pr. 31.12.2019 til i alt EUR 117,1 mio. (de tyske ejendomme i alt EUR 109,5 mio. og den svenske ejendom EUR 7,6 mio.) Med de betydelige usikkerhedsfaktorer, der nu præger ejendomsmarkedet kan ledelsen ikke vurdere den samlede værdi af selskabet ejendomme pr. dags dato, men alene usikkerheden om den fremtidige indtjeningssituation, effekten på lejeniveauerne, ejendomsinvestorers krav om øget risikopræmie og krisens varighed vil påvirke den samlede værdi af ejendommene negativt. Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2019 den 31....

203 – Finanskalender for 2020

Selskabet har offentliggjort Finanskalender for 2020. Download fondsbørsmeddelelsen her Se Finanskalender for...

202 – 3. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2019 udgjorde T.EUR 2.165. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 54,2% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.736. Selskabet opjusterer sine forventninger for helåret til et resultat før værdiregulering og skat i intervallet T.EUR 2.600 – 3.000 mod tidligere i intervallet T.EUR 2.200 – 2.800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download hele fondsbørsmeddelelsen her Download kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september...

201 – Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2019

Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2019 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2019. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2019 udgjorde T.EUR 1.241. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 53,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.194. Selskabet præciserer sine forventninger for helåret til et resultat før værdiregulering og skat i intervallet T.EUR 2.200 – 2.800 mod tidligere i intervallet T.EUR 2.000 – 2.800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen (åbner i pdf) Download...

200 – Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 2. august 2019 kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på Lindegårdvej 41B, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden: 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Kim Lautrup ønsker at fratræde sin bestyrelsespost. Til nyt bestyrelsesmedlem indstilles Jutta Steinert 2. Eventuelt. Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne havde udpeget direktør Michael Hansen til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten takkede bestyrelsen for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til alle dagsordenens punkter. I alt 53,44% af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 16.807.630 stemmer. Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 1 kræver simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. Læs hele referatet...

199 – Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Fredag den 2. august 2019 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Kim Lautrup ønsker at fratræde sin bestyrelsespost. Til nyt bestyrelsesmedlem indstilles Jutta Steinert 2. Eventuelt. Download hele meddelelsen inklusiv fuldstændige forslag her (åbner i pdf) Download tilmeldings- og...

198 – 1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2019

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2019. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2019 udgjorde T.EUR 627. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 53,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.478. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 2.000 – 2.800. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Download hele fondsbørsmeddelelsen her Download kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts...

197 – Referat af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2019 German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterret- ning. Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2018 blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2024, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 30. april 2024. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 – 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

196 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10.00 Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund.   Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 6.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt.   Download indkaldelsen her (åbner i pdf) Download Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer Download tilmelding- og fuldmagtsblanket   Gå til...

195 – Årsrapport 2018

Årets resultat før skat udgør EUR 1,7 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 2,2 mio. i 2018 mod EUR 1,7 mio. i 2017, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen den 7. marts 2019. Koncernens omsætning i 2018 udgjorde EUR 5,1 mio. og EUR 5,1 mio. i 2017. Der har været en negativ værdiregulering af de tyske ejendommene på EUR 0,55 mio. i 2018. Koncernen har overtaget en ejendom i Sverige pr. 31. december 2018, og der er derfor ingen resultateffekt i 2018 af opkøbet. Koncer­nen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet forventer en begrænset vækst i tysk og svensk økonomi i de kommende år. Der afholdes generalforsamling den 30. april 2019. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapporten for...

194 – Opjustering af resultat og ændring af værdiansættelse af ejendomme

German High Street Properties (GHSP) har på nuværende tidspunkt gennemgået rapportering fra selskabets datterselskaber, og på denne baggrund forventer GHSP i 2018 et resultat før skat og vær- diregulering på T.EUR 2.100 – 2.400. I 3. kvartals rapport den 28. november 2018 blev der udmeldt et resultat før værdiregulering og skat i den høje ende af T.EUR 1.800 til 2.100. Årsagen til det forbedrede resultat er primært at vedligeholdelse omkostningerne i 4. kvartal er lavere end forventet og at lejeindtægterne er lidt højere. Selskabet forventer at indregne en negativ værdiregulering af ejendomme som følge af, at de tyske ejendommes værdi ændres fra T.EUR 110.000 i 2017 til T.EUR 109.450 i 2018. Årsagen til faldet er primært et nedadgående lejeniveau i 2018 ved genudlejning af butikker. Den svenske ejendom, der er erhvervet pr. 31. december 2018 optages til anskaffelsespris. Resultatforventningerne er med forbehold for den endelige regnskabsafslutning og revision. GHSP offentliggør årsrapport den 29. marts 2019. Download fondsbørsmeddelelsen...

193 – Finanskalender 2019

Finanskalender 2019 15. marts 2019 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 29. marts 2019 Årsrapport 2018. 29. marts 2019 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 30. april 2019 Afholdelse af ordinær generalforsamling. 29. maj 2019 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2019. 30. august 2019 Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2019. 29. november 2019 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2019. Download hele meddelelsen...

192 – 3. kvartal 2018

3. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2018 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2018. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2018 udgjorde T.EUR 1.793. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,8% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.365. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.800 – 2.100. Resultatet forventes, at ligge i den høje ende af det udmeldte interval. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Der er indgået forpligtigende aftale om erhvervselse af ejendommen beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige for SEK 71,5 mio med overtagelse 31. december 2018, jf. generforsamlingsbeslutningen 30.04.2018 Download hele meddelelsen her Download Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september...

191 – 1. halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018 1. halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2018. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2018 udgjorde T.EUR 1.239. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,7% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.888. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.800 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon 8110...

190 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018

1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2018 udgjorde T.EUR 496. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,2% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.657. Selskabet fastholder sine forventninger til et resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.800 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download kvartalsregnskabet for perioden 1. januar – 31. marts...

189 – Forløb af ordinær generalforsamling

Læs hele meddelsen her Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2018 samt oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder German High Street Properties afholdt ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018, kl. 10.00, på selskabets adresse. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2017 blev godkendt. Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om gennemførelse af en sammenlægning af selskabets aktieklasser ved omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og de dertil hørende konsekvensrettelser af selskabets vedtægter for at reflektere, at selskabet efter sammenlægningen kun har én aktieklasse. Generalforsamlingen vedtog i forlængelse heraf at forny bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen frem til den 30. april 2023 samt at tilpasse bemyndigelsen til Erhvervsstyrelsens seneste praksis.Det forventes, at den endelige sammenlægning af selskabets aktieklasser sker snarest muligt. Selskabets kapital og stemmer vil efter gennemførelsen af sammenlægningen være følgende: Aktiekapital Nominelt beløb efter omregistrering Antal aktier efter omregistrering Stemmer efter omregistrering Aktier DKK 31.453.830 3.145.383 3.145.383 Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2023, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på...

188 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes Mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer6.1.  Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.1.1.  Omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og herefter sammenlægning til kun én aktieklasse 6.1.2.  Tilpasning af bemyndigelse til kapitalforhøjelse som følge af sammenlægningen 6.2.  Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier 6.3.  Forslag fra bestyrelsen om sletning af vedtægternes aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen 6.4.  Forslag fra bestyrelsen om køb af ejendom beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt Læs hele meddelelsen og fuldstændige forslag her Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer Bilag 2 – Oversigt over...

187 – Årsrapport 2017

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2017. Årets resultat før skat udgør EUR 11,4 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat udgjorde EUR 1,7 mio. i 2017 mod EUR 1,4 mio. i 2016. Koncernens omsætning i 2017 udgjorde EUR 5,1 mio. og EUR 5,5 mio. i 2016. Faldet skyldes salget af ejendommen i Passau den 30. juni 2017. Derudover har der kun været en mindre udskiftning i lejeporteføljen. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 9,7 mio.. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet har primo 2017 refinansieret sin bankgæld. Løbetiden på de nye lån er 10 år. Selskabet forventer en moderat positiv vækst i tysk økonomi i de kommende år. Selskabet indkalder til generalforsamling den 28. marts 2018 og afholder generalforsamling den 30. april 2018. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download Årsrapporten for...

186 – Finanskalender 2018

Finanskalender 2018 14. marts 2018 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 28. marts 2018 – Årsrapport 2017. 28. marts 2018 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 30. april 2018 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2018. 31. august 2018 –  Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 29. november 2018 –  Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2018. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

185 – Finanskalender 2018

Finanskalender 2018 14. marts 2018 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 28. marts 2018 – Årsrapport 2017. 28. marts 2018 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 26. april 2018 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2018. 31. august 2018 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 29. november 2018 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2018. Selskabets bestyrelse og ledelse ønsker alle aktionærer og øvrige interessenter en glædelig jul og et godt nytår. Klik her for at downloade hele...

184 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2017

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download rapport for perioden 1 januar – 30 september 2017 (åbner i pdf) Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2017 udgjorde T.EUR 1.344. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 55,0% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.001. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

183 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Genoptagelse af German High Street Properties A/S I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 182 kan selskabet bekræfte, at Erhvervsstyrelsens som ven- tet har imødekommet anmodningen om genoptagelsen af selskabet. Selskabet er således ikke længere under tvangsopløsning og forsætter sin sædvanlige...

182 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 22. september 2017 German High Street Properties A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på selskabets adresse. Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at selskabet grundet en ekspeditionsfejl ikke havde indleveret selskabets årsrapport for 2016 rettidigt til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf havde indledt procedure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes for at afværge denne procedure og genoptage sel- skabet. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: –  Bestyrelsens forslag om at anmode Erhvervsstyrelsen genoptage selskabet jf. § 232, jf. § 231 blev vedtaget. –  Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. –  PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. –  Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.Det blev oplyst, at bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen ville anmode Erhvervsstyrel- sen om at genoptage...

181 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Se hele indkaldelsen her (åbner i pdf) Download bilag 1 til indkaldelsen her (åbner i pdf) Download blanketter til brug ved tilmelding, fuldmagt eller brevstemme her (åbner i pdf) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes: Fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende dagsorden: Beslutning om genoptagelse Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Bemyndigelse til dirigenten Henset til karakteren af forslagene på dagsordenen, indkaldes generalforsamlingen undtagelsesvist med forkortet varsel. Fuldstændige forslag Punkt 1 – Beslutning om genoptagelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at der indgives anmeldelse til Erhvervsstyrel- sen om genoptagelse af selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 232, jf. § 231. Baggrunden for forslaget er, at selskabets årsrapport for 2016 på grund af en ekspeditionsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf har indledt proce- dure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Forslaget fremsættes for at afværge denne procedure og dermed genoptage selskabet. Punkt 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen til bestyrelsen. En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk. Punkt 3 – Valg af revisorer Bestyrelsen forslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor. Bestyrelsen oplyser, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer...

180 – Selskabsmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Manglende indlevering af årsrapport for 2016 til Erhvervsstyrelsen German High Street Properties A/S’ årsrapport for 2016 blev offentliggjort via Nasdaq Copenha- gens informationssystem den 31. marts 2017, og årsrapporten blev efterfølgende godkendt på sel- skabets generalforsamling den 28. april 2017. German High Street Properties A/S har nu konstateret, at årsrapporten som følge af en ekspediti- onsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen. Som følge deraf har styrelsen indledt procedure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Som led heri er selskabets ledelse afregistreret i Erhvervsstyrelsen. German High Street Properties A/S har straks indledt de nødvendige skridt med henblik på at gen- optage selskabet, således at proceduren med henblik på mulig tvangsopløsning afværges. Selskabet vil som led heri hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af beslutning om genoptagelse af selskabet. Selskabets hidtidige ledelse fungerer fortsat indenfor rammerne af selskabsloven, og den sædvanlige drift af selskabet fortsætter således uæn- dret. Selskabets B-aktier kan uændret handles på Nasdaq Copenhagen A/S, og selskabets ledelse vil sikre fortsat overholdelse af selskabets...

179 – Oplysning om frafald af betinget køb af ejendom

Læs hele meddelelsen her Oplysning om betinget køb af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige i form af køb af Kartago Botkyrka Fastigheter AB fra et af Kartago koncernens selskaber. Efter offentliggørelsen af børsmeddelelse nr. 178 af 1. september 2017 har selskabets ledelse, fra en række mindretalsaktionærer, modtaget betydelig kritik af den i meddelelsen nævnte påtænkte erhvervelse af ovennævnte ejendom Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige. Bestyrelsen er uenig i den fremførte kritik, men bestyrelsen ønsker ikke, at bevæggrunden for den påtænkte erhvervelse af ejendommen kan drages i tvivl, og derfor har bestyrelsen d.d. besluttet, at ovennævnte ejendom ikke...

178 – Oplysning om betinget køb af ejendom

Læs hele meddelelsen her Oplysning om betinget køb af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige i form af køb af Kartago Botkyrka Fastigheter AB fra et af Kartago koncernens selskaber. German High Street Properties A/S har den 1. september 2017 indgået betinget aftale om erhvervelse af ejendommen Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige ved køb af 100% af Kartago Botkyrka Fastigheter AB. Handlen er alene betinget af opnåelse af tilfredsstillende finansiering. Der foreligger indikativ finansieringstilbud fra Ringkjøbing Landbobank. Overtagelsen er forudsat til at ske pr. 30. september 2017. Ejendommen indgår i overdragelsesbalancen med en ejendomspris på SEK 67,5 mill. før købsomkostninger. Ejendommen er vurderet af ekstern svensk mægler til SEK 78 mill. Overdragelsen sker som en selskabshandel. I overdragelsen medfølger en tillægsleje fra en af ankerlejerne som betales i de første 51⁄2 år på SEK 4 mill. Dette beløb aktiveres i overdragelsesbalancen. Endvidere afsættes der udskudt skat i overdragelsesbalancen med ca. SEK 5,5 mill. Dette beløb passiveres. Nettoanskaffelsessummen excl. købesomkostninger bliver derfor SEK 66 mill. Ejendommen er væsentligt ombygget i 2016 og 2017 for i alt SEK 19 mill. og er 90% udlejet til offentlige lejere. Lejekontrakterne har en gennemsnitlig løbetid på ca. 5 år. Ejendommen er 100% udlejet og har en lejeindtægt på SEK 4,9 mill. og et resultat før renter (NOI) på ca. SEK 4,6 mill. En lejekontrakt er under genforhandling, og der forventes at kunne opnås en højere lejeindtægt i forbindelse med den forventede forlængelse heraf. Ejendommen giver et afkast på ca. 7% ved en anskaffelsespris før købsomkostninger på SEK 66 mill. og med et driftsresultat på SEK 4,6 mill. p.a. Købsomkostningerne vil udgøre ca....

177 – Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017

Læs hele meddelelsen her Download halvårsregnskabet her Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2017 udgjorde T.EUR 807. Resultatet anses for tilfredsstillende. Selskabet har som tidligere udmeldt solgt ejendommen i Passau samt gennemført refinansie- ringen af selskabets gæld, således at lånefaciliteten løber til 2027. Fortsat stærk soliditet på 54,8% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.861. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i intervallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

176 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Olav W. Hansen (korrektion af børsmeddelelsesnr.) Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Hansen direkte og indirekte besidder i alt 315.590 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S svarende til 10,03 % af selskabets stemmerettigheder og aktiekapital. Olav W. Hansen ejer personligt 48.731 stk. B-aktier, svarende til ca. 1,55 % af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. De resterende 266.859 stk. B-aktier, svarende til ca. 8,48 % af selskabet aktiekapital og stemmerettigheder, ejes gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W....

175 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017

Læs hele meddelelsen her Download rapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2017 1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2017 udgjorde T.EUR 254. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet på 48,6% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.861. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før værdiregulering og skat vil ligge i inter- vallet T.EUR 1.700 – 2.000. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

174 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra OTK Holding Storaktionærmeddelelse OTK Holding A/S oplyser hermed, at vi efter ophævelsen af opdelingen i A- og B-aktier har 190.000 aktier i German High Street Properties A/S svarende til 6,04 procent af såvel kapitalen som stemmerne i...

173 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Sparekassen Vendsyssel Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29, bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer og selskabslovens § 55, giver Sparekassen Vendsyssel hermed meddelelse om, at Sparekassen Vendsyssel besidder i alt 463.303 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S – efter ophævelsen af stemmeretsdifferentieringen mellem selskabets aktieklasser, vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2017, svarer dette antal aktier til i alt 14,73% af stemmerne i...

172 – Oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder

Læs hele meddelelsen her Oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder i German High Street Properties A/S Som anført i selskabsmeddelelse nr. 168 af 28. april 2017 har German High Street Properties A/S gennemført en delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser ved en omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier samt de hertil hørende konsekvensrettelser af selskabets vedtægter, herunder ophævelsen af stemmeretsdifferentieringen mellem aktieklasserne. Som konsekvens af beslutningen er selskabets kapital og stemmer herefter følgende: Aktiekapital Nominelt beløb efter omregistreringen Antal aktier efter omregistreringen Stemmer efter omregistreringen A-aktiekapital DKK 900.080 90.008 90.008 B-aktiekapital DKK 30.553.750 3.055.375 3.055.375 Samlet DKK 31.453.830 3.145.383...

171 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her German High Street Properties har fået følgende meddelelse fra Olav W. Hansen Storaktionærmeddelelse I henhold til værdipapirhandelslovens § 29, bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer og selskabslovens § 55, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Hansen direkte og indirekte besidder i alt 277.571 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S. Efter ophævelsen af stemmerets differentieringen mellem selskabets aktieklasser, vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2017, svarer dette antal aktier til i alt 8,82 % af stemmerne i selskabet. Olav W. Hansen ejer personligt 48.731 stk. B-aktier, svarende til ca. 1,55 % af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. De resterende 228.840 stk. B-aktier, svarende til ca. 7,27 % af selskabet aktiekapital og stemmerettigheder, ejes gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W....

169 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her Kartago Property ApS har på vegne af Kartago ApS givet German High Street Properties A/S (”Sel- skabet”) meddelelse om, at Kartago ApS nu ejer i alt 90.008 A-aktier (nominelt DKK 900.080 A- aktier) og 275.000 B-aktier (nominelt DKK 2.750.000 B-aktier) i Selskabet, svarende til 11,60 % af Selskabets samlede aktiekapital svarende til 11,60 % af stemmerne. Ændringen i Kartago ApS’ beholdning af aktier og stemmer i Selskabet følger af den delvise sam- menlægning af aktieklasserne i German High Street Properties A/S vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 28. april 2017 samt ophævelsen af stemmeretsdifferentieringen mellem aktie- klasserne, jf. selskabsmeddelelse nr. 168. Kartago ApS er 100 % ejet af Kartago Property ApS, der herefter direkte ejer i alt 1.214.080 B-aktier (nominelt DKK 12.400.800 B-aktier) og indirekte ejer 90.008 A-aktier (nominelt DKK 900.080 A- aktier) og 275.000 B-aktier (nominelt 2.750.000 B-aktier), i alt svarende til 50,2% af aktiekapitalen og 50,2% af stemmerne i Selskabet. Alexander Thygesen og Kristoffer Thygesen ejer tilsammen flertallet af aktier og stemmerettigheder i Kartago Property...

168 – Referat af ordinær generalforsamling

Læs hele generalforsamlingsprotokollatet her (åbner i pdf) Fredag den 28. april 2017, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for besty- relse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6.1. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer med henblik på modernisering af sel- skabets vedtægter 6.1.1.  Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier 6.1.2.  Ophævelse af tids- og indholdsmæssige krav til fuldmagter 6.1.3.  Ophævelse af utidssvarende bestemmelse vedrørende udbytte og selskabets årsrapport 6.2. Forslag fra bestyrelsen om delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.2.1.  Omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier 6.2.2.  Ændring af vedtægternes pkt. 3.7, således at bestemmelsen fastsætter en frist for fuldstændig sammenlægning af selskabets aktieklasser til senest 25. juni 2019 6.2.3.  Ophævelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i A-aktieklassen samt for- nyelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i B-aktieklassen 6.2.4.  Ophævelse af stemmeretsdifferentiering mellem A-aktieklassen og B- aktieklassen Bemyndigelse til dirigenten...

167 – Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Læs hele meddelelsen her, inklusiv fuldstændige forslag til generalforsamlingen (åbner i pdf) Download tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket Indkaldelse til ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes Fredag den 28. april 2017, kl. 10.00 Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisorer Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6.1. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer med henblik på modernisering af selskabets vedtægter 6.1.1.  Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier 6.1.2.  Ophævelse af tids- og indholdsmæssige krav til fuldmagter 6.1.3.  Ophævelse af utidssvarende bestemmelse vedrørende udbytte og selskabets års- rapport 6.2. Forslag fra bestyrelsen om delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser 6.2.1.  Omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier 6.2.2.  Ændring af vedtægternes pkt. 3.7, således at bestemmelsen fastsætter en frist for fuldstændig sammenlægning af selskabets aktieklasser til senest 25. juni 2019 6.2.3.  Ophævelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i A-aktieklassen samt fornyelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i B-aktieklassen 6.2.4.  Ophævelse af stemmeretsdifferentiering mellem A-aktieklassen og B- aktieklassen Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt Selskabet har på datoen for indkaldelsen til ordinær generalforsamling følgende antal aktier og stemmerettigheder. Antal aktier Stemmerettigheder A-aktier 365.008 3.650.080 B- aktier 2.680.375 2.680.375 I alt 3.045.383 6.330.455 Bilag 1 – Præsentation af bestyrelsesmedlemmer Bilag 2 – Oversigt over...

166 – Årsrapport for 2016

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download hele årsrapporten for 2016 her Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2016. Årets resultat før skat udgør EUR 7,8 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Koncernens resultat før refinansieringsomkostninger, værdireguleringer og skat udgjorde EUR 1,4 mio. i 2016 mod EUR 1,4 mio. i 2015. Koncernens omsætning i 2016 udgjorde EUR 5,5 mio. og EUR 5,5 mio. i 2015. Der har kun været en mindre udskiftning i lejeporteføljen, hvilket afspejler sig i den stabile udvikling i omsætningen. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 7,9 mio.. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabet har primo 2017 refinansieret sin bankgæld. Løbetiden på de nye lån er 10 år. Selskabet forventer en moderat positiv vækst i tysk økonomi i de kommende år. Selskabet indkalder til generalforsamling den 31. marts 2017 og afholder generalforsamling den 28. april 2017. Med henblik på at iværksætte den sammenlægning af selskabets aktieklasser der er forudsat i vedtægternes pkt. 3.7, vil selskabets bestyrelse på den forestående ordinære generalforsamling foreslå at omregisterere 275.000 af selskabets A-aktier til B-aktier i forholdet 1:1. Indkaldelsen og de fuldstændige forslag vil indeholde nærmere information om...

165 – Værdiansættelse af koncernens ejendomme pr. 31.12.2016

Klik her for at downloade meddelelsen (åbner i pdf) Baseret på seneste eksterne mæglervurdering og koncernens sædvanlige værdiansættelsesprincipper forventes en værdiansættelse af ejendommene i koncernen pr. 31.12.2016 at udgøre T.EUR 110.000 incl. ejendommen i Passau, der er solgt med overdragelser pr. 30.06.2017 og som indgår med en værdi på T.EUR 10.000. Dette er en stigning fra 31.12.2015, hvor værdiansættelsen af ejendommene udgjorde T.EUR 101.600 incl. ejendommen i Passau. Regnskabsmæssigt vil ejendommen i Passau blive præsenteret som ”Materielle anlægsaktiver bestemt for salg” med T.EUR 10.000 og ejendomsværdien for koncernens øvrige ejendomme med T.EUR 100.000. Selskabet offentliggør årsrapporten den 31. marts...

164 – Oplysning om refinansiering af selskabets ejendomme

German High Street Properties A/S har den 5. december 2016 indgået ubetinget låneaftale med Ringkjøbing Landbobank, om fuld refinansiering af selskabets nuværende lån hos Frankfurter Hypotheken Bank. Refinansieringen forventes optaget som to lånetrancher og forventes gennemført ultimo januar 2017. Lånetranche 1 optages som et 10 årigt lån på EUR 27 miil, og med en renteswap på 7 år. Samlet rente, incl. funding og marginal, på ca. 2,0% p.a.. Den endelige rente fastlåses først på tidspunktet hvor den 7 årige renteswap indgås. Lånetranche 2 optages som et 10 årigt lån med variabel rente, med en forventet samlet rente på p.t. 1,5% p.a.. Der kan dog på et hvilket som helst tidspunkt det måtte findes opportunt indgås renteswap for denne lånetranche også Der er indgået aftale om fast marginale i de første 5 år og herefter kan marginalen stige hvis de markedsmæssige forhold har ændret sig. Det nye lån hos Ringkjøbing Landbobank skal afdrages som et serielån og med et fast afdrag på 3% p.a. I forbindelse med indfrielse af lånet hos Frankfurter Hypotheken Bank ultimo januar 2017 skal vil der være en penalty ved førtids indfrielse (senest opgjort til ca. EUR 1,8 mill. pr. 30. november 2016). Selskabets nuværende finansiering har en gennemsnitlig rente på 4,26% p.a. og selskabet vil efter refinansieringen forventelig have en gennemsnitlig rente på ca. 1,9% p.a. Refinansieringen vil medføre engangsomkostninger på forventet ca. EUR 500.000, som forventes udgiftsført i 2016. Denne post ændre ikke på de udmeldte resultatforventninger for året, som er opgjort excl. refinansieringsomkostninger. Selskabets samlede lån nedbringes pr. 30. juni 2017 med ekstraordinært ca. EUR 10 mill, i forbindelse med gennemførsel af salget...

163 – Finanskalender 2017

Finanskalender for 2017 16. marts 2017 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2017 – Årsrapport 2016. 31. marts 2017 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 28. april 2017 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2017 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2017. 31. august 2017 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2017. 30. november 2017 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2017. Selskabets bestyrelse og ledelse ønsker alle aktionærer og øvrige interessenter en glædelig jul og et godt nytår. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

162 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september

Læs hele meddelelsen her Download kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2016 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2016 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2016. Resultat før refinansieringsomkostninger, værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2016 udgjorde T.EUR 990. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 44,3%, og tilfredsstillende likvide på TEUR 2.178. Værdiregulering i regnskabsperioden udgør T.EUR 1.700 som kan henføres til salg af ejen- dommen i Passau. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før refinansieringsomkostninger, værdire- gulering og skat vil ligge i intervallet EUR 1,3 – 1,5 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

161 – Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2016

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download regnskab for perioden 1 januar – 30. juni 2016 1. halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2016 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2016. Resultat før refinansieringsomkostninger, værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2016 udgjorde T.EUR 669. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 43,6%, og tilfredsstillende likvide på TEUR 2.397. Værdiregulering i regnskabsperioden udgør T.EUR 1.700 som kan henføres til salg af ejen-dommen i Passau. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før refinansieringsomkostninger, værdire- gulering og skat vil ligge i intervallet EUR 1,3 – 1,5 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

160 – Salg af ejendom, Passau

Læs hele meddelelsen her Oplysning om salg af ejendommen Bahnhofstrasse 2, Passau fra et af German High Street Properties A/S koncernens datterselskaber. German High Street Properties A/S har den 3. juni 2016 hos tysk notar underskrevet salgsaftale f.s.v.a. salg af en af selskabets ejendomme beliggende i Passau, Bahnhofstrasse 2. Salgsprisen er på EUR 10 mill. Handlen gennemføres med virkning pr. 30. juni 2017 hvor betalingen af restkøbesummen på EUR 8 mill. sker. Inden 30. juni 2016 modtages EUR 2 mill. af købesummen til sikring af handlens gennemførsel. Sælger oppebære resultatet fra ejendommens drift indtil 30. juni 2017. Ejendommens salgspris svarer til et salg til bruttokapitaliseringsfaktor ca. 20,75 beregnet på bruttolejen ved fuld udlejning. Ejendommen er i selskabets seneste regnskab vurderet til pris på EUR 8,1 mill. svarende til bruttokapitaliseringsfaktor 17,00. Gennemførsel af salget vil have en positiv resultateffekt, i form af værdiregulering i 2016, før skat på ca. EUR 1,7 mill. Derudover forventes det, at resultere i en positiv likviditetseffekt på ca. EUR 4,7 mill., fordelt med EUR 2 mill. i 2016 og ca. EUR 2,7 mill. i 2017. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat 2016 før refinansieringsomkostninger, værdiregulering og skat vil ligge i intervallet EUR 1,3 – 1,5 mill, Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller til selskabets administrerende direktør, Hans Thygesen, på telefon 8110...

159 – 1. Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2016

1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2016 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2016. Resultat før refinansieringsomkostninger, værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2016 udgjorde T.EUR 264. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 42,3%, og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 2.382. Selskabet fastholder sine forventninger til resultat før refinansieringsomkostninger, værdiregulering og skat vil ligge i intervallet EUR 1,3 – 1,5 mio, Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Klik her for at læse hele meddelelsen Klik her for at downloade kvartalsregnskab for perioden 1 januar – 31 marts...

158 – Generalforsamlingsprotokollat

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download præsentationen fra generalforsamlingen 2016 (åbner i pdf) Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 29. april 2016 Den 29. april 2016, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund. Dagsorden a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. d. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC. e. Valg af bestyrelse. Der indstilles til genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Peter Marner Åge Jacobsen og Walther Thygesen. f. Eventuelt Direktør Michael Hansen bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget ham til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. a. Hans Thygesen aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning. Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside www.germanhighstreet.dk b. Selskabets reviderede årsrapport for 2015 blev forelagt af statsautoriseret revisor Mark Philip Beer fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Resultatopgørelsen udviser et overskud efter skat på EUR 4,5 mio. og balancen pr. 31. december 2015 udviste en egenkapital på EUR 43,6 mio. Statsautoriseret revisor Mark Philip Beer gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten. Selskabets reviderede årsrapport for 2015 kan hentes på selskabets hjemmeside:www.germanhighstreet.dk Der blev enstemmigt meddelt decharge til bestyrelsen og direktion. c. Resultatet blev enstemmigt vedtaget overført til egenkapitalen. d. PricewaterhouseCoopers (PWC) genvalgtes enstemmigt som...

157 – Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) German High Street Properties A/S har modtaget følgende meddelelse fra Olav W. Hansen dags dato. I henhold til værdipapirhandelslovens § 29, bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om stor- aktionærer og selskabslovens § 55, giver Olav W. Hansen hermed meddelelse om, at Olav W. Han- sen dags dato direkte og indirekte ejer i alt 157.336 B-aktier i German High Street Properties A/S, svarende til 5,002 % af selskabets aktiekapital. Olav W. Hansen ejer personligt 37.114 B-aktier, svarende til ca. 1,178 % af selskabets aktiekapital. De resterende 120.222 B-aktier, svarende til ca. 3,822 % af selskabet aktiekapital, ejes gennem sel- skabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W. Hansen. Med venlig hilsen Olav W....

156 – Indkaldelse til generalforsamling

Klik her for at downloade fondsbørsmeddelelsen Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes fredag den 29. april 2016 kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund. Dagsorden a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. d. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC. e. Valg af bestyrelse. Der indstilles til genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Peter Marner Åge Jacobsen og Walther Thygesen. f. Eventuelt Til vedtagelse af forslag under pkt. a, b, c, d, og e kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra aktionærerne samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk, senest 3 uger før generalforsamlingen. Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende aktionærs aktiebeholdning på registreringsdatoen den 21. april 2016 er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet, og når vedkommende aktionær senest den 25. april 2016 mod behørig legitimation, har fremsat begæring om tilmelding til generalforsamlingen på selskabets kontor. Enhver aktionær eller fuldmægtig for en aktionær kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Tilmelding til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at tilmeldingen er...

155 – Årsrapport 2015

Klik her for at downloade Årsrapporten for 2015 Klik her for at downloade fondsbørsmeddelelsen Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2015. • Årets resultat før skat udgør EUR 4,5 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. • KoncernensresultatførskatogværdireguleringafinvesteringsejendommeudgjordeEUR1,4mio.i2015mod EUR 1,2 mio. i 2014. • Koncernensomsætningi2015udgjordeEUR5,5mio.ogEUR5,5mio.i2014.Derharkunværetenmindre udskiftning i lejeporteføljen, hvilket afspejler sig i den stabile udvikling i omsætningen. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 4,0 mio.. • Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. • Selskabetforventerenmoderatpositivvækstityskøkonomiidekommendeår. • Selskabetindkaldertilgeneralforsamlingden31.marts2016ogafholdergeneralforsamlingden29.april2016. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformanden Hans Thygesen, på telefon 8110...

154 – Værdiansættelse af selskabets ejendomme

Klik her for at downloade fondsbørsmeddelelsen Baseret på seneste eksterne mæglervurdering og koncernens sædvanlige værdiansættelsesprincipper forventes en værdiansættelse af ejendomme i koncernen at stige fra T.EUR 97.500 til T.EUR 101.600 pr. 31.12.2015. Selskabet offentliggøre årsrapporten den 31. marts...

153 – Finanskalender 2016

Læs hele meddelelsen her. Finanskalender 2016 17. marts 2016 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2016 – Årsrapport 2015. 31. marts 2016 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 29. april 2016 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2016 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2016. 31. august 2016 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2016 30. november 2016 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

152 – 3. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2015

Læs hele meddelelsen her. Se kvartalsregnskabet for perioden 1. januar – 30. september 2015 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2015. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. september 2015 udgjorde T.EUR 954. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 39,7%, og tilfredsstillende likvide reserver på EUR 1,9 mio. Selskabet forventer at resultatet før værdireguleringer af investeringsejendomme og skat vil ligge i intervallet EUR 1,3 – 1,5 mio, hvilket er EUR 0,3 mio bedre end tidligere udmeldt. År- sagen hertil er lavere vedligeholdelsesomkostninger end tidligere forventet. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

151 – Ændringer i bestyrelse og direktion

Læs hele meddelelsen her. Efter den ekstraordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S mandag den 5. oktober 2015 var der indkaldt til bestyrelsesmøde i selskabet. Selskabets bestyrelse konstituerede sig på bestyrelsesmødet med Hans Thygesen som formand for bestyrelsen og med Kim Lautrup som næstformand for bestyrelsen. Samtidig fratrådte Hans Thygesen som direktør for Selskabet og Michael Hansen blev valgt til direktør for Selskabet. Henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til Michael Hansen på 81 100 808. Med venlig hilsen German High Street Properties A/S Hans Thygesen...

150 – Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 05.10.2015

Læs hele meddelelsen her. Mandag den 5. oktober 2015 kl. 10.00 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S på selskabets kontoradresse Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund med følgende dagsorden: Dagsorden a. Forslag om ændring af vedtægterne Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne ændres, jf. nedenfor. § 2.1 Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber. Ændres til: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Schweiz og England ved besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ændres til: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne. b. Ændring i bestyrelsen og direktion. c. Eventuelt Hans Thygesen ønsker at træde tilbage som direktør for selskabet, men vil gerne fortsætte som del af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen indstiller derfor, at Hans Thygesen indvælges i bestyrelsen. Samtidig indstiller bestyrelsen at Michael Hansen fratræder bestyrelsen og i stedet for indtræder som direktør Bestyrelsesformand Michael Hansen bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget ham til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og dagsordenen. a. Det blev med kvalificeret flertal besluttet at ændre vedtægternes §...

149 – Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Læs hele meddelelsen her. Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes mandag den 5. oktober 2015 kl. 10.00 på selskabets kontoradresse Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund. Dagsorden a. Forslag om ændring af vedtægterne Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne ændres, jf. nedenfor. § 2.1 Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber. Ændres til: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Schweiz og England ved besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ændres til: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne. b. Ændring i bestyrelsen og direktion. Hans Thygesen ønsker at træde tilbage som direktør for selskabet, men vil gerne forsætte som del af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen indstiller derfor, at Hans Thygesen indvælges i bestyrelsen. Samtidig indstiller bestyrelsen at Michael Hansen fratræder bestyrelsen og i stedet for indtræder som direktør for selskabet. c. Eventuel Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer under punkt a kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Valg af bestyrelse sker med simpelt stemmeflertal af de...

148 – GHSP A/S Halvårsrapport 2015

Læs hele meddelelsen her. Download Halvårsrapporten her. Halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2015 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2015. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. juni 2015 udgjorde T.EUR 718. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 39,3%, og tilfredsstillende likvide reserver på EUR 1,8 mio. Forventningerne til 2015 er uændrede. Selskabet forventer at resultatet før værdireguleringeraf investeringsejendomme og skat vil ligge i intervallet EUR 1,0 – 1,2 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller til selskabets administrerende direktør, Hans Thygesen, på telefon 8110...

147 – Indstilling til ændring af formålsparagraf

Læs hele meddelelsen her. Indstilling fra bestyrelsen til generalforsamling om ændring af selskabets vedtægters formålsparagraf. Selskabets bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 27. august 2015 besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, med indstilling af, at selskabet ændre formålsparagraffen i selskabets vedtægter. Vedtægternes formålsparagraf er p.t.: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber. Bestyrelsen indstiller at den nye formulering af vedtægternes formålsparagraf ændres til: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Schweiz og England ved besiddelse, udvikling og udlejning replica Hermes håndtasker af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber. Ønsket om ændring i formålsparagraffen skyldes, at selskabet ønsker en større fleksibilitet og manøvredygtighed i skiftende markeder og konjunkturer, herunder muligheden for at opnå attraktive afkast i andre områder og andre segmenter end det nuværende forholdsvis snævre formål. Bestyrelsen vil snarest muligt foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor replica louis vuitton håndtaskeremnet tages til...

146 – Nedsættelse af aktiekapitalen

Læs hele meddelelsen her. I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 143 af 30. april 2015 vedrørende beslutning om kapitalnedsættelse på i alt nominelt kr. 5.047.000 (504.700 stk. B-aktier) ved annullering af egne B-aktier, skal det herved meddeles, at kapitalnedsættelsen i dag er endeligt registreret i Erhvervsstyrelsen. Efter registrering af kapitalnedsættelsen udgør German High Street Properites A/S’ aktiekapital nominelt kr. 31.453.830, med henholdsvis kr. 3.650.080 i A-aktiekapital og kr. 27.803.750 i B-aktiekapital. Den reducerede aktiekapital optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen er søgt effektueret med virkning snarest muligt. Henvendelser vedr. denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til Hans Thygesen på 8110...

145 – Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Læs hele meddelelsen her: 145 – 1. kvartal 2015, meddelelse 29052015 Download kvartalsrapporten her: perioden 1. januar – 31. marts 2015 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2015 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2015. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 31. marts 2015 udgjorde T.EUR 276. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 39,0%, og tilfredsstillende likvide reserver på EUR 2,9 mio. Forventningerne til 2015 er uændrede. Selskabet forventer at resultatet før værdireguleringeraf investeringsejendomme og skat vil ligge i intervallet EUR 1,0 – 1,2 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

144 – meddelelse storaktionær 30042015

Læs hele meddelelsen her: 144 – meddelelse-storaktionær 30042015 På German High Street Properties A/S ordinære generalforsamling den 30. april 2015 blev det besluttet at nedsætte Selskabets aktiekapital ved annullering af Selskabets egne aktier, i alt 504.700 stk. B-aktier. Kapitalnedsættelsen er vedtaget og nedenstående aktionær har i den forbindelse meddelt German High Street Properties A/S, at deres ejerandel og stemmeandel er ændret: Kartago Property A/S besidder 1.214.036 stk. B-aktier i Selskabet hvilket efter kapitalnedsættelsen svarer til 38,60% af aktiekapitalen og 18,88% af de samlede stemmerettigheder i German High Street Properties A/S. Kartago Property A/S er kontrolleret af Alexander Thygesen og Kristoffer Thygesen. Henvendelser vedr. denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til Hans Thygesen på 8110...

143 – referat af ordinær generalforsamling 30042015

Læs hele meddelelsen her: 143 – referat af ordinær generalforsamling 30042015 Download referatet her: generalforsamling 2015 Den 30. april 2015, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund. Dagsorden a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. d. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC. e. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse 1. Forslag om annullering af 504.700 stk. egne B-aktier, nominelt 5.047.000 eller 13,8% af aktiekapitalen. Vedtægternes § 3.1. ændres i overensstemmelse hermed fra 3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 36.500.830,00, der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00 i forholdet 1:9, således at 10 % af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080,00 udgøres af A-aktier, og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750,00 udgøres af B-aktier. 3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830, der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00, således at 11,6046 % af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080 udgøres af A-aktier, og 88,3954% af aktiekapitalen svarende til DKK 27.803.750,00 udgøres af B-aktier. Vedtagelse af forslaget kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede...

142 – Meddelelse-insider 14.04.2015

Læs hele meddelelsen her: 142 -Meddelelse-insider 14.04.2015 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Charlottenlund, den 14. april 2015 Meddelelse nr. 142 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Familien Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 14. april 2015 Marked OTC Antal styk 45.262 B-aktier Kursværdi i DKK...

141 – Indkaldelse ordinær GF 31032015

Læs hele meddelelsen her: 141 – Indkaldelse ordinær GF 31032015 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920...

140 – Årsrapportmeddelelse 31032015

Læs hele meddelelsen her: 140 – Årsrapportmeddelelse 31032015 Årsrapport 2014 København, den 31. marts 2015 Meddelelse nr. 140 Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2014. ÅretsresultatførskatudgørEUR2,2mio.Ledelsenanserresultatetfortilfreds- stillende. Koncernensresultatførskatogværdireguleringafinvesteringsejendommeud- gjorde EUR 1,2 mio. i 2014 mod EUR 0,7 mio. i 2013. Koncernensomsætningi2014udgjordeEUR5,5mio.modEUR5,4mio.i2013. Stigningen skyldes faldende tomgang og index reguleringer. Dette har bl.a. været medvirkende til en positiv værdiregulering af koncernens ejendomme på EUR 1,5 mio. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Selskabetforventerenforsatpositivtyskøkonomiidekommendeår. Selskabetforventeratindkaldetilgeneralforsamlingden31.marts2015ogaf- holde generalforsamling den 30. april...

139 – Meddelelse-storaktionær 19.12.2014

Læs hele meddelelsen her: 139 – Meddelelse-storaktionær 19.12.2014 Storaktionærmeddelelse Charlottenlund, den 19. december 2014 Meddelelse nr. 139 I henhold til Selskabslovens § 28 a og Værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Kartago Property A/S har meddelt selskabet, at Kartago Property A/S den 19. december 2014 har købt 112.100 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S. Kartago Property A/S, er en del af Kartago koncernen, og Kartago Property A/S ejer herefter i alt 1.168.774 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S, svarende til 32,02% af aktiekapitalen og 16,85% af stemmerne i German High Street Properties A/S. Kartago koncernen er kontrolleret af familien Thygesen og Kartago koncernen ejer efter erhvervelsen i alt 1.168.774 stk. B-aktier og 365.008 stk. A-aktier i German High Street Properties A/S svarende til 42,02% af aktiekapitalen og 69,48 % af...

138 – Meddelelse insider 19.12.2014

Læs hele meddelelsen her: 138 -Meddelelse-insider 19.12.2014 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende...

137 – Meddelelse insider 19.12.2014

Læs hele meddelelsen her: 137 -Meddelelse-insider 19.12.2014 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Charlottenlund, den 19. december 2014 Meddelelse nr. 137 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Familien Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 19. december 2014 Marked OTC Antal styk 112.100 B-aktier Kursværdi i DKK...

135 – Meddelelse insider 05.12.2014

Læs hele meddelelsen her: 135 -Meddelelse-insider 05.12.2014 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Charlottenlund, den 5. december 2014 Meddelelse nr. 135 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Familien Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 5. december 2014 Marked Nasdaq OMX Antal styk 60.000 B-aktier Kursværdi i DKK...

134 – Finanskalender 03.12.2014

Læs hele meddelelsen her: 134 – Finanskalender 03.12.2014 Finanskalender 2015 18. marts 2015 31. marts 2015 31. marts 2015 30. april 2015 29. maj 2015 31. august 2015 30. november 2015 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014. Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Afholdelse af ordinær generalforsamling. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2015. Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2015. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

133 – 3. kvartal 2014, meddelelse 28.11.2014

Læs hele meddelelsen her: 133 – 3. kvartal 2014, meddelelse 28.11.2014 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2014 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2014. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. september 2014 udgjorde T.EUR 750. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 37,5%, og tilfredsstillende likvide reserver på T.EUR 2.222. Forventningerne til 2014 er uændrede, men præciseret i forhold til selskabets udmeldinger ved offentliggørelse af årsrapporten. Selskabet har tidligere udmeldt en forventning om en omsætning i størrelsesordenen T.EUR 6.175 – 6.440 og et resultat før værdiregulering af in- vesteringsejendomme og skat i omegnen af T.EUR 805 – 1.070. Selskabet forventer, at om- sætningen vil ligge i den lave ende af intervallet. Resultatet før værdireguleringer af investe- ringsejendomme og skat vil ligge i den høje ende af intervallet. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

132 – 1. halvår 2014, meddelelse 29.08.2014

Læs hele meddelelsen her: 132 – 1. halvår 2014, meddelelse 29.08.2014 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2014 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2014. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. juni 2014 udgjorde T.EUR 437. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 37,2%, og tilfredsstillende likvide reserver på T.EUR 1.961. Forventningerne til 2014 er en omsætning i størrelsesordenen af T.EUR 6.175 – 6.440 og et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat i omegnen af T.EUR 805 – 1.070. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

127 – 1. kvartal 2014, meddelelse 30052014

Læs hele meddelelsen her: 127 – 1. kvartal 2014, meddelelse 30052014 Læs hele rapporten her Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2014 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2014. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 31. marts 2014 udgjorde T.EUR 265. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 37,2%, og tilfredsstillende likvide reserver på T.EUR 2.055. Forventningerne til 2014 er en omsætning i størrelsesordenen af T.EUR 6.175 – 6.440 og et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat i omegnen af T.EUR 805 – 1.070. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingspro- jekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

126 – Meddelelse 30042014 nr 126

Læs hele meddelelsen her: 126 -Meddelelse 30042014 nr 126 Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2014, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Lindgårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden a. b. c. d. e. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af de- charge for bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Valg af bestyrelse Der indstilles til genvalg af Michael Hansen, Kim Lautrup og Marner Jacobsen Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC f. g....

125 – Meddelelse 25042014 nr 125

Læs hele meddelelsen her: 125 -Meddelelse 25042014 nr 125 Storaktionærmeddelse Charlottenlund, den 25. april 2014 Meddelelse nr. 125 I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 skal German High Street Properties meddele, at Spare- kassen Vendsyssel CVR: 64806815 har erhvervet 382.983 stk. B-aktier og har herefter en behold- ning på 463.303 stk. svarende til 12,69% af den samlede aktiekapital og 6,68% af de samlede stem-...

124 – Indkaldelse ordinær generalforsamling nr 124

Læs hele meddelelsen her: 124 – Indkaldelse ordinær generalforsamling nr 124 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 30. april 2014 kl. 10.00 på selskabets kontoradresse, Lindegårdsvej 41 B, 2920...

123 – Årsrapportmeddelelse 31032014 nr 123

Læs hele meddelelsen her: 123 – Årsrapportmeddelelse 31032014 nr 123 Årsrapport 2013 København, den 31. marts 2014 Meddelelse nr. 123 Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2013.   ÅretsresultatførskatudgørDKK19,8mio.Ledelsenanserresultatetfortilfreds- stillende.   Koncernensresultatførskatogværdireguleringafinvesteringsejendommeud- gjorde DKK 4,9 mio. i 2013 mod DKK 1,4 mio. i 2012.   Koncernensomsætningi2013udgjordeDKK46,0mio.modDKK43,9mio.i 2012. Stigningen skyldes faldende tomgang og index reguleringer. Dette har end- videre medført en positiv værdiregulering af koncernens ejendomme på DKK 14,9 mio. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet.   Selskabetforventerenforsatpositivtyskøkonomiidekommendeår.   Selskabetharopsagtlikviditetsstilleraftalenmedvirkningpr.30.juni2014.   Selskabet vil fra 1. januar 2014 ændre rapporteringsvaluta fra DKK til EURO.   Selskabetforventeratindkaldetilgeneralforsamlingden4.april2014ogafholde generalforsamling den 30. april...

122 – Meddelelse 16122013 nr 122

Læs hele meddelelsen her: 122 -Meddelelse 16122013 nr 122 Finanskalender 2014 18. marts 2014 31. marts 2014 31. marts 2014 30. april 2014 30. maj 2014 29. august 2014 28. november 2014 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2013 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Afholdelse af ordinær generalforsamling. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2014. Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2014. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

121 – Meddelelse 29112013 nr 121

Læs hele meddelelsen her: 121 -Meddelelse 29112013 nr 121 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2013 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 3. kvartalsrapport for perioden 1. ja- nuar – 30. september 2013.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. september 2013 udgjorde DKK 5,3 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 36,0%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 12,3 mio.   Forventningerne til 2013 er en omsætning i størrelsesordnen af DKK 44,0 – 46,0 mio. og et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat i omegnen af DKK 5,0 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

120 – Meddelelse storaktionær 13.09.2013 nr. 120

Læs hele meddelelsen her: 120 – Meddelelse-storaktionær 13.09.2013 nr. 120 Storaktionærmeddelelse København, den 13. september 2013 Meddelelse nr. 120 I henhold til Selskabslovens § 28 a og Værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Kartago Property A/S har meddelt selskabet, at Kartago Property A/S den 13. september 2013 har købt 609.074 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S. Kartago Property  A/S, er en del af Kartago koncernen, og Kartago Property A/S ejer herefter i alt 709.174 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S, svarende til 19,43% af aktiekapitalen og 10,23% af stemmerne i German High Street Properties A/S. Kartago AG har samtidig meddelt ,at de ikke længere ejer B-aktier i German High Street Properties A/S. Kartago Development ApS har tilsvarende meddelt, at replica håndtasker de ikke længere ejer B-aktier i German High Street Properties A/S Kartago koncernen er kontrolleret af familien Thygesen og Kartago koncernen ejer efter erhvervelsen i alt 821.274 stk. B-aktier og 365.008 stk. A-aktier i German High Street Properties A/S svarende til 32,50% af aktiekapitalen og replica rolex Armbåndsur 62,47% af...

119 – Meddelelse insider 13092013 nr 119

Læs hele meddelelsen her: 119 -Meddelelse-insider 13092013 nr 119 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 13. september 2013 Meddelelse nr. 119 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 13. september 2013 Marked Nasdaq OMX Antal styk 609.074 B-aktier Kursværdi i DKK...

118 – Meddelelse 30082013 nr 118

Læs hele meddelelsen her: 118 – Meddelelse 30082013 nr 118 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2013 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2013. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. juni 2013 udgjorde DKK 4,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 35,8%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 11,2 mio. Forventningerne til 2013 er en omsætning i størrelsesordnen af DKK 44,0 – 46,0 mio. og et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat i omegnen af DKK 5,0 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

117 – Meddelelse 31052013 nr 117

Læs hele meddelelsen her: 117 -Meddelelse 31052013 nr 117 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2013 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2013.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 31. marts 2013 udgjorde DKK 1,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 34,4%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 12,3 mio.   Forventningerne til 2013 er en omsætning i størrelsesordnen af DKK 44,0 – 46,0 mio. og et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat i omegnen af DKK 5,0 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

116 – Meddelelse 25042013 nr. 116

Læs hele meddelelsen her: 116 -Meddelelse 25042013 nr. 116 Generalforsamlingsprotokollat Den 25. april 2013, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København...

115 – Meddelelse insider 12042013 nr 115

Læs hele meddelelsen her: 115 -Meddelelse-insider 12042013 nr 115 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 12. april 2013 Meddelelse nr. 115 Navn Kartago Development ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 12. april 2013 Marked Nasdaq OMX Antal styk 22.324 B-aktier Kursværdi i DKK...

111 – Meddelelse insider 17122012 nr 111

Læs hele meddelelsen her: 111 – Meddelelse-insider 17122012 nr 111 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 17. december 2012 Meddelelse nr. 111 Navn Kartago AG Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 17. december 2012 Marked Nasdaq OMX Antal styk 21.900 B-aktier Kursværdi i DKK...

110 – Meddelelse 03122012 nr 110

Læs hele meddelelsen her: 110 -Meddelelse 03122012 nr 110 Finanskalender 2013 14. marts 2013 27. marts 2013 27. marts 2013 25. april 2013 31. maj 2013 30. august 2013 29. november 2013 Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2012 Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2013. Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2013. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2013....

109 – Meddelelse 30112012 nr 109

Læs hele meddelelsen her: 109 -Meddelelse 30112012 nr 109 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2012 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2012.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. september 2012 udgjorde DKK 2,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 33,4%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 18,1 mio.   Forventningerne til 2012 er en omsætning i størrelsesordnene DKK 38,0 – 40,0 mio. og et ordinært resultat før skat i omegnen af DKK 3,0 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.   Det er blevet konstateret at der i forbindelse med beregningen af indre værdi pr. aktie ikke er korrigeret for antallet af egne aktier. Sammenligningstallet i hoved- og nøgletalsoversigten på side 4 er derfor rettet fra indre værdi pr. aktie 71,9 til 74,7. For så vidt angår beregningen af indre værdi pr. aktie i 1. og 2. kvartal er disse nu korrekt opgjort til henholdsvis 74,6 og...

108 – Meddelelse 05102012 nr. 108

Læs hele meddelelsen her: 108 -Meddelelse 05102012 nr. 108 Referat af ekstraordinær generalforsamling Den 5. oktober 2012 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København Ø med følgende dagsorden… 108 -Meddelelse 05102012 nr....

107 – Indkaldelse ExGF 2012

Læs hele meddelelsen her: 107 – Indkaldelse ExGF 2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes fredag den 5. oktober 2012 kl. 10.00 på selskabets kontoradresse Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København...

105 – Meddelelse 31082012 nr 105

Læs hele meddelelsen her: 105 -Meddelelse 31082012 nr 105 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2012 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2012.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. juni 2012 udgjorde DKK 2,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 34,5%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 25,2 mio.   Forventningerne til 2012 er en omsætning i størrelsesordnene DKK 38,0 – 40,0 mio. og et ordinært resultat før skat på mellem DKK 4,5 og DKK 5,0 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

104 – Meddelelse-storaktionær 12072012 nr 104

Læs hele meddelelsen her: 104 – Meddelelse-storaktionær 12072012 nr 104 Storaktionærmeddelelse København, den 12. juli 2012 Meddelelse nr. 104 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at German High Street Properties A/S den 11. juli 2012 har købt 105.000 stk. af egne B- aktier. German High Street Properties A/S ejer efter ovennævnte køb 366.000 stk. B-aktier sva- rende til 10,03% af aktiekapitalen og 5,28% af...

103 – Meddelelse 31052012 nr 103

Læs hele meddelelsen her: 103 -Meddelelse 31052012 nr 103 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2012 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2012. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 31. marts 2012 udgjorde DKK 1,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 36,1%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 25,1 mio. Forventningerne til 2012 er en omsætning i størrelsesordnene DKK 38,0 – 40,0 mio. og et ordinært resultat før skat på mellem DKK 4,5 og DKK 5,0 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

101 – Årsrapportmeddelelse 30032012 nr. 101

Læs hele meddelelsen her: 101 – Årsrapportmeddelelse 30032012 nr. 101 Årsrapport 2011 Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2011. Årets resultat før skat udgør DKK 3,7 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfreds- stillende. Koncernens resultat før skat, værdiregulering af investeringsejendomme og ned- skrivning af goodwill udgjorde DKK 0,2 mio. i 2011 mod DKK 4,6 mio. i 2010. Koncernens omsætning i 2011 udgjorde DKK 50,6 mio. svarende til en forbedring på 4,4 % i forhold til 2010. Lejeindtægterne har udviklet sig stabilt i 2011, og koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Tysk økonomi er forbedret i 2011, og på sigt kan lejeudviklingen og ejendomspri- serne påvirkes positivt...

99 – Meddelelse storaktionær 07032012 nr 99

Læs hele meddelelsen her: 99- Meddelelse-storaktionær 07032012 nr 99 Storaktionærmeddelelse I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at E-A/S Component-Byg har meddelt selskabet, at E-A/S Component-Byg den 6. marts 2012 har solgt 8.305 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S. E-A/S Component-Byg og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte salg 177.200 stk. B-aktier svarende til 4,85% af aktiekapitalen og 2,68% af...

98 – Meddelelse-storaktionær 01022012 nr 98

Læs hele meddelelsen her: 98 – Meddelelse-storaktionær 01022012 nr 98 Storaktionærmeddelelse I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at German High Street Properties A/S har erhvervet 125.000 stk. egne B-aktier fra Mikkel Kjeldsen Holding ApS. Mikkel Kjeldsen Holding ApS og helejede datterselskaber inklusiv kontrollerede selskaber ejer efter ovennævnte salg 166.920 B-aktier i German High Street Properties A/S, svarende til 4,57% af aktiekapitalen og 2,53% af stemmerne. German High Street Properties A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte køb 261.000 stk. B-aktier svarende til 7,15% af aktiekapitalen og 3,95% af...

97 – Meddelelse storaktionær 30122011 nr 97

Læs hele meddelelsen her: 97 – Meddelelse-storaktionær 30122011 nr 97 Storaktionærmeddelelse I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at OTK Holding A/S har meddelt selskabet, at de har erhvervet 50.000 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S. OTK Holding A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte erhvervelse 230.000 B-aktier i German High Street Properties A/S, svarende til 6,30% af aktiekapita- len og 3,32% af...

96 – Meddelelse 23122011 nr 96

Læs hele meddelelsen her: 96 -Meddelelse 23122011 nr 96 Finanskalender 2012 30. marts 2012 Årsrapport 2011 20. april 2012 Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling 31. maj 2012 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2012 31. august 2012 Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2012 30. november 2012 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september 2012 Selskabets bestyrelse og ledelse ønsker alle aktionærer og øvrige interessenter en glædelig jul og et godt...

95 – Meddelelse storaktionær 24112011 nr 95

Læs hele meddelelsen her: 95- Meddelelse-storaktionær 24112011 nr 95 Storaktionærmeddelelse København, den 24. november 2011 Meddelelse nr. 95 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at C & L Group A/S har meddelt selskabet, at C & L Group A/S den 10. oktober 2011 har solgt 185.505 stk. B-aktier i German High Street Properties A/S til E-A/S Component- Byg. C & L Group A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte salg 10.385 B-aktier i German High Street Properties A/S, svarende til 0,28% af aktiekapitalen og 0,15% af stemmerne. E-A/S Component-Byg og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte køb 185.505 stk. B-aktier svarende til 5,08% af aktiekapitalen og 2,67% af...

94 – Meddelelse 22112011 nr 94

Læs hele meddelelsen her: 94 -Meddelelse 22112011 nr 94 Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2011 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2011.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. september 2011 udgjorde DKK 2,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 41,2%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 39,0 mio.   Forventningerne til 2011 er en omsætning i størrelsesordnen DKK 48,0 mio. og et ordinært resultat før skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.   TKS, som er lejer i Investea Grundbesitz VI GmbH i Limbeckerstrasse 47 i Essen, er gået konkurs og genudlejningsbestræbelser er igangsat. Årlig leje på ca. EUR 300.000. Der for- ventes genudlejning tidligst fra 1. marts 2012.   Salget af ejendomme i Landshut er gennemført inden balancedagen og de økonomiske ef- fekter heraf er derfor indarbejdet i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen.   Selskabet har efter balancedagen erhvervet 136.000 stk. af selskabets egne B-aktier. Er- hvervelsen svarer til en kapitalandel på 3,73% og en stemmeandel på...

93 – Meddelelse insider 15092011 nr 93

Læs hele meddelelsen her: 93 -Meddelelse-insider 15092011 nr 93 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 15. september 2011 Meddelelse nr. 93 Navn Kartago Development ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 15. september 2011 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100 B-aktier Kursværdi i DKK...

92 – Meddelelse insider 15092011 nr 92

Læs hele meddelelsen her: 92 -Meddelelse-insider 15092011 nr 92 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 15. september 2011 Meddelelse nr. 92 Navn Holdingselskabet af 15.12.1997 ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg af aktier Handelsdato 15. september 2011 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100 B-aktier Kursværdi i DKK...

91 – Insidere

Læs hele meddelelsen her: 91- Insidere Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner sac med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 7. september 2011 Meddelelse nr. 91 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Pant fra Kartago Development ApS Handelsdato 07. september 2011 Marked Nasdaq OMX Antal styk 514.750 B-aktier Kursværdi i DKK...

90 – Meddelelse storaktionær 23082011 nr 90

Læs hele meddelelsen her: 90 – Meddelelse-storaktionær 23082011 nr 90 Storaktionærmeddelelse I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Kartago Property A/S og Kartago Holding A/S har meddelt selskabet, at Kartago Hol- ding A/S den 23. august 2011 har solgt 100.100 stk. B-aktier i German High Street Prop- erties A/S til Kartago Property A/S. Kartago Holding A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte salg ingen B- aktier i German High Street Properties A/S. Kartago Holding A/S ejer fortsat 365.008 stk. A-aktier svarende til 10% af aktiekapitalen og 52,6% af stemmerne. A-aktierne er pantsat til Kartago Property A/S Kartago Development ApS ejer som tidligere meddelt 514.750 stk. B-aktier, svarende til 14,1% af aktiekapitalen og 7,4% af stemmerne. German High Street Properties A/S’ adm. direktør Hans Thygesen kontrollerer Kartago Holding A/S , Kartago Development ApS og Kartago Property A/S. De tre selskaber ejer tilsammen 365.008 stk. A-aktier og 614.850 stk. B-aktier, svarende til 26,8% af aktieka- pitalen og 61,5% af...

89 – Meddelelse insider 23082011 nr 89

Læs hele meddelelsen her: 89 -Meddelelse-insider 23082011 nr 89 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Med venlig hilsen German High Street Properties A/S Michael Hansen Bestyrelsesformand København, den 23. august 2011 Meddelelse nr. 89 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 23. august 2011 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100.100 Kursværdi i DKK...

88 – Meddelelse 23082011 nr 88

Læs hele meddelelsen her: 88 -Meddelelse 23082011 nr 88 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2011 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2011.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. juni 2011 udgjorde DKK 1,0 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 39,1%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 27,1 mio.   Forventningerne til 2011 er en omsætning i størrelsesordnen DKK 48,0 mio. og et ordinært resultat før skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.   Selskabet er på balancedagen i gang med at sælge ejendommen i Landshut i selskabet In- vestea Zweite Grundbesitz GmbH, med overtagelsesdato pr. 30. september 2011. Det er le- delsens vurdering at dette vil styrke selskabets likviditet yderligere med ca. DKK 17 mio. Halvårsresultatet er påvirket heraf med en positiv værdiregulering på DKK 3,4 mio. og tilsva- rende en negativ værdiregulering på markedsværdien af tilknyttet swap på DKK 3,2...

87 – Meddelelse 15082011 nr 87

Læs hele meddelelsen her: 87 -Meddelelse 15082011 nr 87 Oplysning om salg af ejendommen Altstadt 75, Landshut fra et af German High Street Properties A/S koncernens datterselskaber German High Street Properties A/S har i børsmeddelelse nr. 83 og nr. 86 oplyst, at salg af ejen- dommen Altstadt 75, Landshut forventes at have en positiv resultateffekt på DKK 3,0 – 3,5 mio. I forbindelse med gennemførelsen af salget skal der indfris et lån og en renteswap. Den endelige opgørelse af renteswappens markedsværdi er mere negativ end tidligere forventet, og forventnin- gerne til resultateffekten af salget nedreguleres derfor til ca. DKK 0. Forventningerne til en positiv likviditetseffekt af salget ændres fra tidligere ca. DKK 20 mio. til nu ca. DKK 17 mio., idet ejendommen er delvis finansieret med...

86 – Salg af Landshut

Læs hele meddelelsen her: 86 – Salg af Landshut Oplysning om salg af ejendommen Altstadt 75, Landshut fra et af German High Street Properties A/S koncernens datterselskaber. German High Street Properties A/S har den 28. juli 2011 hos tysk notar underskrevet salgsaftale f.s.v.a. salg af en af selskabets datterselskabers (Investea Zweite Grundbezitz GmbH) ejet ejendom beliggende i Landshut, Altstadt 75. Handlen gennemføres med virkning pr. 30. september 2011 hvor betalingen af købesummen på EUR 6.927.500 også sker. Ejendommens salgspris svarer til et salg til ca. faktor 18,52 beregnet på bruttolejen ved fuld udlej- ning. Ejendommen er i selskabets seneste regnskab vurderet til pris på EUR 6.388.000 svarende til faktor 16,88. Gennemførsel af salget vil have en positiv resultateffekt på ca. DKK 3,0 – 3,5 mio. Derudover forven- tes det, at resultere i en positiv likviditetseffekt på ca. DKK 20 mio., idet ejendommen er delvis finan- sieret med egenkapital. I øvrigt henvises til tidligere børsmeddelelse nr. 83, idet ejendomshandlen dog ikke som forventet blev gennemført som et salg af aktieselskabet men i stedet for som en ren ejendomshandel fra dat-...

84 – Insidere

Læs hele meddelelsen her: 84 – Insidere Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 6. juni 2011 Meddelelse nr. 84 Navn Marner Jacobsen Årsag Bestyrelsesmedlem Nærtståendes navn Marner Jacobsen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 1. juni 2011 Marked Nasdaq OMX Antal styk 1.475 Kursværdi i DKK...

83 – Meddelelse 27052011 nr 83

Læs hele meddelelsen her: 83 -Meddelelse 27052011 nr 83 Oplysning om indgået letter of intent vedrørende salg af et af German High Street Properties A/S koncernens datterselskaber German High Street Properties A/S har dags dato underskrevet et letter of intent f.s.v.a. salg af et af selskabets datterselskaber, Investea Zweite Grundbezitz GmbH, som ejer en ejendom i Landshut, Altstadt 75. Handlen forventes gennemført med virkning pr. 30. juni 2011 og med basis i en ejendomspris på EUR 7.000.000 og hensættelse til udskudt skat på EUR 125.000. Ejendommens salgspris svarer til et salg til faktor 18,52 beregnet på bruttolejen ved fuld udlejning. Ejendommen er i selskabets seneste regnskab vurderet til pris på EUR 6.388.000 svarende til faktor 16,88. Gennemførsel af et salg som forudsat, forventes at have en positiv resultateffekt på ca. DKK 3,0 – 3,5 mio. Derudover forventes det, at resultere i en positiv likviditetseffekt på ca. DKK 20 mio., idet ejendommen er delvis finansieret med...

82 – Meddelelse 24052011 nr 82

Læs hele meddelelsen her: 82 -Meddelelse 24052011 nr 82 Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2011 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2011.   Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 31. marts 2011 udgjorde DKK 1,2 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende.   Fortsat stærk soliditet, 38,9%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 24,3 mio.   Forventningerne til 2011 er en omsætning i størrelsesordnen DKK 48,0 – 49,0 mio. og et re- sultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio.   Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings- projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

81 – Meddelelse 13052011 nr 81

Læs hele meddelelsen her: 81 -Meddelelse 13052011 nr 81 Korrigerende/supplerende information til Årsrapport 2010 Hermed udsendes korrigerende/supplerende information til Årsrapport 2010 efter påbud fra Fonds- rådet. Påbuddet kommer som følge af en indregning af porteføljetillæg på investeringsejendommene i 2007 og 2008. De korrigerende/supplerende informationer har derfor kun effekt på resultaterne i perioderne 2007, 2008 og 2009, dog medfører dette ikke ændring i værdien af investeringsejen- dommene eller egenkapitalen ultimo 2009 som tidligere er offentliggjort i Årsrapport...

80 – Meddelelse 03052011 nr 80

Læs hele meddelelsen her: 80 -Meddelelse 03052011 nr 80 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalfor- samling i selskabet, der afholdes fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 på selskabets kontoradresse, Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København...

85 – Insider

Læs hele meddelelsen her: 85 – insider Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal German High Street Properties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 27. juli 2011 Meddelelse nr. 85 Navn Kartago Property A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Properties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Modtaget pant Handelsdato 27. juli 2011 Marked Nasdaq OMX Antal styk 365.008 A-aktier Kursværdi i DKK...

79 – Meddelelse 15042011 nr 79

Læs hele meddelelsen her: 79 – Meddelelse 15042011 nr 79 Generalforsamlingsprotokollat Den 15. april 2011, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København...

78 – Meddelelse 14042011 nr 78

Læs hele meddelelsen her: 78 -Meddelelse 14042011 nr 78 Bestyrelseskandidat Bestyrelseskandidat Jørgen Vesta har dags dato meddelt Selskabet, at han alligevel ikke ønsker at stille op til valg til bestyrelsen i German High Street Properties A/S. Selskabet vil hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at indvælge et nyt...

100 – Indkaldelse 2012 26032012 nr 100

Læs hele meddelelsen her: 100 – Indkaldelse 2012 26032012 nr 100 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes fredag den 20. april 2012 kl. 10.00 på selskabets kontoradresse, Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København Ø. Dagsorden a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. d. Valg af bestyrelse. Der indstilles til genvalg af Michael Hansen, Kim Lautrup og Marner Jacobsen. e. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC. f. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse g....

77 – Årsrapportmeddelelse 25032011 nr. 77

Læs hele meddelelsen her: 77 – Årsrapportmeddelelse 25032011 nr. 77 Årsrapport 2010 Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2010.   Koncernens resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for 2010 udgjorde DKK 4,6 mio. mod DKK 6,3 mio. i 2009. Resultatet er i overens- stemmelse med ledelsens forventninger.   Koncernens omsætning i 2010 udgjorde DKK 48,6 mio. svarende til en forbed- ring på 3,0 % i forhold til 2009. Lejeindtægterne har udviklet sig stabilt i 2010, og koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet.   Årets resultat før skat udgør DKK 4,5 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfreds- stillende.   Tysk økonomi er forbedret væsentligt i 2010, og på sigt kan lejeudviklingen og ejendomspriserne påvirkes positivt...

75 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen her: 75 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling Generalforsamlingsprotokollat Den 3. februar 2011, kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på adressen Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dagsorden 1. Bemyndigelse til køb af egne b-aktier Bestyrelsesformand Michael Hansen bød velkommen og udpegede herefter på bestyrelsens vegne advokat Torben Bille Ahrendt-Jensen fra Accura Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Ad 1 Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 3. februar 2016 at lade selskabet erhverve egne b-aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købskursen må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for b-aktierne. Bestyrelsen redegjorde for forslaget og oplyste herunder, at bestyrelsen anser køb af egne b-aktier for en hensigtsmæssig måde at placere en del af selskabets overskudslikviditet. Bestyrelsen oplyste endvidere, at eventuelle køb af egne b-aktier naturligvis vil ske under hensyntagen til selskabets løbende likviditetsbehov og i øvrigt i overensstemmelse med de herfor gældende...

74 – Ændring af finanskalender

Læs hele meddelelsen her: 74 – Ændring af finanskalender Ændring af finanskalender 2011 Ledelsen for German High Street Properties A/S har besluttet at fremrykke datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Vedlagt følger ny finanskalender for 2011. Følgende datoer er fastsat for offentliggørelse: 25. marts 2011 15. april 2011 24. maj 2011 23. august 2011 22. november 2011 Årsrapport 2010 Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2011 Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2011 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

73 – storaktionærmeddelse

Læs hele meddelelsen her: 73 – storaktionærmeddelse Storaktionærmeddelelse I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Finansiel Stabilitet A/S har meddelt selskabet, at Finansiel Stabilitet på koncernniveau netop har afhændet 221.584 B-aktier i German High Street Properties A/S som Finansiel Stabilitet koncernen havde erhvervet fra Eik Banki Føroya P/F og fra Eik Bank Danmark 2010 A/S. Finansiel Stabilitet koncernen ejer herefter ikke længere aktier i German High Street Properties...

72 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen her: 72 – indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag, den 3. februar 2011, kl. 10.00 Hos selskabets administrator Kartago A/S på adressen, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København...

71 – Meddelelse 2010.12.30 nr 71

Læs hele meddelelsen her: 71 -Meddelelse 2010.12.30 nr 71 Finanskalender 2011 25. marts 2011 2. maj 2011 24. maj 2011 23. august 2011 22. november 2011 Årsrapport 2010 Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2011 Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2011 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

70 – Meddelelse storaktionær 021210 nr 70

Læs hele meddelelsen her: 70 – Meddelelse-storaktionær 021210 nr 70 Storaktionærmeddelelse København, den 2. december 2010 Meddelelse nr. 70 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Kartago Ejendomme A/S og Kartago Holding A/S har meddelt selskabet, at Kartago Ejendomme A/S den 2. december 2010 har solgt 365.008 A-aktier og 100.100 B-aktier i German High Street Properties A/S til sit moderselskab Kartago Holding A/S. Kartago Ejendomme A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte salg ingen B-aktier i German High Street Properties A/S. Kartago Development ApS ejer som tidligere meddelt 514.750 B-aktier, svarende til 14,1% af aktiekapitalen og 7,4% af stemmerne. German High Street Properties A/S’ adm. direktør Hans Thygesen kontrollerer Kartago Holding A/S og Kartago Development ApS. De to selskaber ejer tilsammen uændret 365.008 A-aktier og 614.850 B-aktier, svarende til 26,8% af aktiekapitalen og 61,5% af...

69 – Meddelelse insider 02122010 nr 69

Læs hele meddelelsen her: 69 -Meddelelse-insider 02122010 nr 69 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street Proper- ties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 2. december 2010 Meddelelse nr.69 Navn Kartago Ejendomme A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Proeprties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg af aktier Handelsdato 2. december 2010 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100.100 Kursværdi i DKK...

68 – Meddelelse insider 02122010 nr 68

Læs hele meddelelsen her: 68 -Meddelelse-insider 02122010 nr 68 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street Proper- ties A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. København, den 2. december 2010 Meddelelse nr.68 Navn Kartago Holding A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder German High Street Proeprties A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb af aktier Handelsdato 2. december 2010 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100.100 Kursværdi i DKK...

66 – Meddelelse 2010.10.08 nr 66

Læs hele meddelelsen her: 66 -Meddelelse 2010.10.08 nr 66 Ændring af finanskalender Hellerup, den 8.oktober 2010 Meddelelse nr. 66 Ledelsen har besluttet at flytte dato for offentliggørelse af delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2010. Ledelsen har fastsat følgende dato for offentliggørelse: 22. november 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september...

65 – Meddelelse storaktionær 170910 nr 65

Læs hele meddelelsen her: 65 – Meddelelse-storaktionær 170910 nr 65 _Endelig_ Storaktionærmeddelelse København, den 17. september 2010 Meddelelse nr. 65 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea A/S har meddelt selskabet, at Investea A/S den 17. september 2010 har solgt 125.000 B-aktier i German High Street Properties A/S til M. Kjeldsen Holding ApS. Investea A/S og helejede datterselskaber ejer herefter i alt 255.070 B-aktier, svarende til 7,0% af aktiekapitalen og 3,7% af stemmerne. Investea A/S er kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen.M. Kjeldsen Holding ApS ejer efter erhvervelsen i alt 125.100 B-aktier i German High Street Properties A/S. Øvrige selska- ber kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen ejer 51.000 B-aktier, svarende til 1,4% af ak- tiekapitalen og 0,7% af stemmerne. Selskaber kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen ejer således tilsammen 431.170 B-aktier, svarende til 11,8% af aktiekapitalen og 6,2% af...

64 – Meddelelse storaktionær 010910 nr 64

Læs hele meddelelsen her: 64- Meddelelse-storaktionær 010910 nr 64 Storaktionærmeddelelse København, den 1. september 2010 Meddelelse nr. 64 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea A/S har meddelt selskabet, at Investea A/S den 31. august 2010 har erhver- vet 25.000 B-aktier i German High Street Properties A/S. Investea A/S og helejede dat- terselskaber ejer herefter i alt 380.070 B-aktier, svarende til 10,4% af aktiekapitalen og 5,5% af stemmerne. Investea A/S er kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen. Øvrige selskaber kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen ejer 51.100 B-aktier, svarende til 1,4% af aktiekapitalen og 0,7% af stemmerne. Selskaber kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen ejer således tilsammen 431.170 B-aktier, svarende til 11,8% af aktiekapitalen og 6,2% af...

63 – Meddelelse 230810 nr 63

Læs hele meddelelsen her: 63 -Meddelelse 230810 nr 63 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2010 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede halvårsrapport for perio- den 1. januar – 30. juni 2010. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. juni 2010 udgjorde DKK 3,5 mio. Resultatet anses for tilfredsstil- lende. Fortsat stærk soliditet, 38,7%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 22,0 mio. Forventningerne til 2010 om en omsætning i størrelsesordnen DKK 46,0 – 46,5 mio. og om et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio. for 2010 fastholdes. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tom- gangen i...

62 – Meddelelse storaktionær 280710 nr 62

Læs hele meddelelsen her: 62 -Meddelelse-storaktionær 280710 nr 62 Storaktionærmeddelelse København, den 28. juli 2010 Meddelelse nr. 62 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Mikkel Kragh Kjeldsen har meddelt selskabet, at han gennem kontrollerede selskaber tilsammen ejer 406.170 B-aktier, svarende til 11,1% af aktiekapitalen og 5,9% af stemmerne. Investea A/S ejer 355.070 B-aktier, svarende til 9,7% af aktiekapitalen og 5,1% af stem- merne. Øvrige selskaber kontrolleret af Mikkel Kragh Kjeldsen ejer 51.100 B-aktier, svarende til 1,4% af aktiekapitalen og 0,7% af...

60 – Meddelelse 250510 nr 60

Læs hele meddelelsen her: 60 – Meddelelse 250510 nr 60 Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2010 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for pe- rioden 1. januar – 31. marts 2010. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perio- den 1. januar til 31. marts 2010 udgjorde DKK 1,1 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 38,4%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 21,8 mio. Forventningerne til 2010 om en omsætning i størrelsesordnen DKK 46,0 – 46,5 mio. og om et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio. for 2010 fastholdes. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdel- ses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i...

59 – Meddelelse 290410 nr 59

Læs hele meddelelsen her: 59 -Meddelelse 290410 nr 59 Generalforsamlingsprotokollat Den 29. april 2010, kl. 11.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ger- man High Street Properties A/S (tidligere navn: Investea German High Street II A/S), CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hel- lerup, Danmark. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af de- charge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab efter forslag fra be- styrelse Valg af bestyrelse B-aktionærernes valg af 2 medlemmer til selskabets investeringskomité Valg af revisor Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse...

56 – Meddelelse-storaktionær 280710 nr 56

Læs hele meddelelsen her: 61 – Meddelelse-storaktionær 280710 nr 61 Storaktionærmeddelelse København, den 28. juli 2010 Meddelelse nr. 61 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at German High Street Properties A/S’ direktør Hans Thygesen har meddelt selskabet, at han ikke længere kontrollerer Investea A/S. Hans Thygesen kontrollerer selskaberne Kartago Ejendomme A/S og Kartago Develop- ment ApS (tidligere Investea Ejendomme A/S og Investea Development ApS). Kartago Development ApS ejer 514.750 B-aktier, svarende til 14,1% af aktiekapitalen og 7,4% af stemmerne. Kartago Ejendomme A/S ejer 365.008 A-aktier og 100.100 B-aktier, svarende til 12,7% af aktiekapitalen og 54,1% af stemmerne. De to selskaber ejer tilsammen 365.008 A-aktier og 614.850 B-aktier, svarende til 26,8% af aktiekapitalen og 61,5% af...

58 – Meddelelse 19042010 nr. 58

Læs hele meddelelsen her: 58 – Meddelelse 19042010 nr. 58 Ændring af finanskalender Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 58 Da der er opstået tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, er indkaldelsen til ordinær generalforsamling den 20. april 2010 blevet tilbagekaldt. Den ordinære generalforsamling afholdes i stedet torsdag den 29. april 2010. Ledelsen har herefter fastsat følgende datoer for offentliggørelse m.v.: 29. april 2010 25. maj 2010 23. august 2010 21. november 2010 Ordinær generalforsamling Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2010 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september...

57 – Meddelelse 19042010 nr. 57

Læs hele meddelelsen her: 57 -Meddelelse 19042010 nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 29. april 2010 kl. 11.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsorden a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion c. Beslutning om anvendelse af overskud efter forslag fra bestyrelsen d. Valg af bestyrelse e. B-aktionærernes valg af 2 medlemmer til selskabets investeringskomité f. Valg af revisor g. Eventuelle forslag fra aktionærer og...

56 – Meddelelse 09042010 nr. 56

Læs hele meddelelsen her: 56 -Meddelelse 09042010 nr. 56 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag den 20. april 2010 kl. 11.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsorden a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion c. Beslutning om anvendelse af overskud efter forslag fra bestyrelsen d. Valg af bestyrelse e. B-aktionærernes valg af 2 medlemmer til selskabets investeringskomité f. Valg af revisor g. Eventuelle forslag fra aktionærer og...

55 – Meddelelse insider 06042010 nr 55

Læs hele meddelelsen her: 55 -Meddelelse-insider 06042010 nr 55 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 6. april 2010 Meddelelse nr. 55 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 30. marts 2010 Marked Nasdaq OMX Antal styk 9.450 Kursværdi i DKK 756.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med fem medarbejderes...

54 – Meddelelse 29032010 nr. 54

Læs hele meddelelsen her: 54 -Meddelelse 29032010 nr. 54 Årsrapport 2009 Hellerup, den 29. marts 2010 Meddelelse nr. 54 Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2009. Koncernens resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendom- me for 2009 udgjorde DKK 6,3 mio. mod DKK 5,4 mio. i 2008. Resultatet er påvirket af positive engangseffekter på DKK 1,1 mio. og er i overensstem- melse med ledelsens forventninger. Koncernens omsætning i 2009 udgjorde DKK 47,1 mio. svarende til en for- bedring på 1,3% i forhold til 2008. Selvom enkelte lejere har været mærket af den økonomiske krise, har lejeindtægterne udviklet sig stabilt i 2009. Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likvidi- tet. Årets resultat før skat udgør et minus på DKK 52,4 mio., hvilket forklares af en negativ værdiregulering af koncernens ejendomsportefølje med DKK 58,7 mio., netto, svarende til 7,5%. Værdireguleringen skal ses i sammen- hæng med generelt stigende afkastkrav og fravær af porteføljetillæg ved ejendomshandler i det aktuelle marked. Porteføljetillæggene udgjorde tid- ligere typisk 5 – 10%. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, de øje- blikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning. Tysk økonomi forlod recessionen i sidste del af 2009. Alligevel forventes for 2010 et svagere resultatet før skat og værdiregulering af investerings- ejendomme på mellem DKK 4,0 mio. og DKK 4,5 mio. Under indtryk af den mere positive udvikling i verdensøkonomien og i den tyske og internatio- nale banksektor skønnes der ikke at blive behov for negative værdiregule- ringer af koncernens ejendomme i...

53 – Meddelelse 29032010 nr. 53

Læs hele meddelelsen her: 53 – Meddelelse 29032010 nr. 53 Ændring af finanskalender Hellerup, den 29. marts 2010 Meddelelse nr. 53 Onsdag den 24. marts 2010 har selskabet ved en fejl indsendt en ændring af fi- nanskalender. Ændringen vedrørte ikke Investea German High Street II A/S, men i stedet Scandi- navian Properties A/S. Der er ikke sket ændringer til finanskalenderen i Investea German High Street II...

52 – Meddelelse storaktionær 22122009 nr 52

Læs hele meddelelsen her: 52 – Meddelelse-storaktionær 22122009 nr 52 Storaktionærmeddelelse Hellerup, den 22. december 2009 Meddelelse nr. 52 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea A/S har meddelt Investea German High Street II A/S, at selskabet i december 2009 har købt 19.300 B-aktier og solgt 86.310 B-aktier og at selskabet herefter sammen med sine helejede datterselskaber ejer 345.620 B-aktier svarende til 9,5% af aktiekapitalen og 5,0% af stemmerne. Investea Development ApS ejer 514.750 B-aktier, svarende til 14,1% af aktiekapita- len og 7,4% af stemmerne. Investea Ejendomme A/S ejer 365.008 A-aktier og 100.100 B-aktier, svarende til 12,7% af aktiekapitalen og 54,1% af stemmerne. Investea German High Street II A/S’ bestyrelsesformand Hans Thygesen kontrolle- rer Investea A/S, Investea Ejendomme A/S og Investea Development ApS. De tre selskaber ejer tilsammen 365.008 A-aktier og 960.470 B-aktier, svarende til 36,3% af aktiekapitalen og 66,5% af...

51 – Meddelelse insider 14122009 nr 51

Læs hele meddelelsen her: 51 -Meddelelse-insider 14122009 nr 51 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 14. december 2009 Meddelelse nr. 51 Navn Michael Hansen Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Michael Hansen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg Handelsdato 14. december 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 15.000 Kursværdi i DKK 1.200.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en medarbejders...

50 – Meddelelse insider 14122009 nr 50

Læs hele meddelelsen her: 50 – Meddelelse-insider 14122009 nr 50 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 14. december 2009 Meddelelse nr. 50 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 14. december 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 15.000 Kursværdi i DKK 1.200.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en medarbejders...

49 – Meddelelse insider 08122009 nr 49

Læs hele meddelelsen her: 49 -Meddelelse-insider 08122009 nr 49 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 8. december 2009 Meddelelse nr. 49 Navn Christian Rovsing A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Johannes Rovsing Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 4. december 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 31.250 Kursværdi i DKK...

48 – Meddelelse insider 08122009 nr 48

Læs hele meddelelsen her: 48 -Meddelelse-insider 08122009 nr 48 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 8. december 2009 Meddelelse nr. 48 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg Handelsdato 4. december 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 62.500 Kursværdi i DKK...

47 – Meddelelse storaktionær 04122009 nr 47

Læs hele meddelelsen her: 47- Meddelelse-storaktionær 04122009 nr 47 Storaktionærmeddelelse Hellerup, den 4. december 2009 Meddelelse nr. 47 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at EIK Banki P/F har meddelt Investea German High Street II A/S, at selskabet den 3. december 2009 har købt 23.810 stk. B-aktier i Investea German High Street II A/S, og at selskabet og datterselskaber herefter ejer i alt 221.584 stk. B-aktier sva- rende til 6,07% af aktiekapitalen og 3,20% af...

46 – Meddelelse insider 04122009 nr 46

Læs hele meddelelsen her: 46 -Meddelelse-insider 04122009 nr 46 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 4. december 2009 Meddelelse nr. 46 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg Handelsdato 3. december 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 23.810 Kursværdi i DKK...

45 – Meddelelse insider 02122009 nr 45

Læs hele meddelelsen her: 45 – Meddelelse-insider 02122009 nr 45 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 2. december 2009 Meddelelse nr. 45 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Pantsætning Handelsdato 30. november 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 4.300 Kursværdi i DKK...

44 – Meddelelse insider 02122009 nr 44

Læs hele meddelelsen her: 44 -Meddelelse-insider 02122009 nr 44 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 2. december 2009 Meddelelse nr. 44 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 30. november 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 4.300 Kursværdi i DKK 344.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med to medarbejderes...

43 – Meddelelse 19112009 nr. 43

Læs hele meddelelsen her: 43 -Meddelelse 19112009 nr. 43 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2009 Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1. ja- nuar – 30. september 2009. Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perio- den 1. januar til 30. september 2009 udgjorde DKK 5,9 mio. Resultatet an- ses for tilfredsstillende. Under indtryk af den økonomiske krise har ledelsen tidligere udmeldt et forventet resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat på mellem DKK 6,0 og DKK 6,5 mio. for 2009. På baggrund af en positiv le- jeudvikling i tredje kvartal og forventninger om stabil lejeudvikling i re- sten af 2009, opjusteres resultatforventningen for 2009 til mellem DKK 6,5 og DKK 7,0 mio. For 2010 forventer selskabet et lavere resultat før værdiregulering af inve- steringsejendomme og skat på mellem DKK 5,0 mio. og DKK 5,5 mio. Den lavere resultatforventning for 2010 skyldes primært, at de ekstra indtæg- ter i 2009 på DKK 1,3 mio. ikke forventes gentaget i 2010. Den tyske økonomi er ude af recessionen og har oplevet positive vækstra- ter i både andet og tredje kvartal af 2009. Den økonomiske udvikling un- derstøttes af den tyske regerings planer om at sænke selskabsskatten. Mens enkelte lejere aktuelt er mærket af den økonomiske krise, skaber den forbedrede økonomiske udvikling i Tyskland fremadrettet et styrket grundlag for...

42 – Meddelelse storaktionær 21092009 nr 42

Læs hele meddelelsen her: 42 -Meddelelse-storaktionaer 21092009 nr 42 Storaktionærmeddelelse Hellerup, den 21. september 2009 Meddelelse nr. 42 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea Development ApS har meddelt Investea German High Street II A/S, at selskabet den 17. september 2009 har købt 500.000 B-aktier og at selskabet her- efter ejer 514.750 B-aktier svarende til 14,1% af aktiekapitalen og 7,4% af stemmer- ne. Investea A/S ejer 412.630 B-aktier, svarende til 11,3% af aktiekapitalen og 5,9% af stemmerne. Investea Ejendomme A/S ejer 365.008 A-aktier og 100.100 B-aktier, svarende til 12,7% af aktiekapitalen og 54,1% af stemmerne. Investea German High Street II A/S’ bestyrelsesformand Hans Thygesen kontrolle- rer Investea A/S, Investea Ejendomme A/S og Investea Development ApS. De tre selskaber ejer tilsammen 365.008 A-aktier og 1.027.480 B-aktier, svarende til 38,1% af aktiekapitalen og 67,4% af...

41 – Meddelelse insider 21092009 nr 41

Læs hele meddelelsen her: 41 -Meddelelse-insider 21092009 nr 41 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 21. september 2009 Meddelelse nr. 41 Navn Investea Development ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 17. september 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 500.000 Kursværdi i DKK...

40 – Meddelelse insider 28082009 nr 40

Læs hele meddelelsen her: 40 -Meddelelse-insider 28082009 nr 40 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 27. august 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 12.000 Kursværdi i DKK 960.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med to medarbejders...

38 – Meddelelse storaktionaer 10082009 nr 38

Læs hele meddelelsen her: 38 -Meddelelse-storaktionaer 10082009 nr 38 Storaktionærmeddelelse I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea A/S og Investea Ejendomme A/S har meddelt Investea German High Street II A/S, at Investea A/S har solgt 365.008 A-aktier og 100.100 B-aktier til Investea Ejendomme A/S, der samtidig har meddelt herefter at eje 12,7% af aktie- kapitalen og 54,1% af stemmerne. Investea A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte salg 400.630 B- aktier, svarende til 11,0% af aktiekapitalen og 5,8% af stemmerne. Investea Development ApS ejer som tidligere meddelt 14.750 B-aktier, svarende til 0,4% af aktiekapitalen og 0,2% af stemmerne. Investea German High Street II A/S’ bestyrelsesformand Hans Thygesen kontrolle- rer Investea A/S, Investea Ejendomme A/S og Investea Development ApS. De tre selskaber ejer tilsammen uændret 365.008 A-aktier og 515.480 B-aktier, svarende til 24,1% af aktiekapitalen og 60,1% af...

37 – Meddelelse insider 10082009 nr 37

Læs hele meddelelsen her: 37 – Meddelelse-insider 10082009 nr 37 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Navn Investea Ejendomme A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 10. august 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100.100 Kursværdi i DKK...

36 – Meddelelse insider 100809 nr 36

Læs hele meddelelsen her: 36 -Meddelelse-insider 100809 nr 36 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 10. august 2009 Meddelelse nr. 36 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg af pantsatte aktier Handelsdato 10. august 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 100.100 Kursværdi i DKK...

35 – Meddelelse storaktionær 26062009 nr 35

Læs hele meddelelsen her: 35 – Meddelelse-storaktionær 26062009 nr 35 Storaktionærmeddelelse Hellerup, den 26. juni 2009 Meddelelse nr. 35 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea A/S har meddelt Investea German High Street II A/S, at Investea A/S og helejede datterselskaber nu ejer 365.008 A-aktier og 500.730 B-aktier, sva- rende til 23,7% af aktiekapitalen og 59,9% af stemmerne. Samtidig ejer Investea Development ApS 14.750 B-aktier, svarende til 0,4% af ak- tiekapitalen og 0,2% af stemmerne. Investea German High Street II A/S’ bestyrelsesformand Hans Thygesen kontrolle- rer Investea A/S og Investea Development ApS. De to selskaber ejer tilsammen 365.008 A-aktier og 515.480 B-aktier, svarende til 24,1% af aktiekapitalen og 60,1% af...

34 – Meddelelse insider 25062009 nr 34

Læs hele meddelelsen her: 34 -Meddelelse-insider 25062009 nr 34 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 25. juni 2009 Meddelelse nr. 34 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 25. juni 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 12.000 Kursværdi i DKK 960.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med to medarbejders...

33 – Meddelelse 28052009 nr. 33

Læs hele meddelelsen her: 33 -Meddelelse 28052009 nr. 33 Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2009 Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1. ja- nuar – 31. marts 2009. Resultat før skat for perioden 1. januar til 31. marts 2009 blev i overens- stemmelse med forventningerne på DKK 1,5 millioner. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Udlejningen forløber efter budgettet og selskabet er ikke væsentlig påvir- ket af den finansielle krise. Ledelsen har identificeret ejendomme med udviklingspotentiale, som på sigt forventes at kunne bidrage med yderligere indtjening. Ledelsen vil i 2009 i stigende grad rette fokus mod kommerciel optimering af porteføljen. Selskabet oplever en tilfredsstillende genudlejningsfrekvens af ledige lokaler, hvilket ses som et udtryk for ejendommenes gode beliggenheder. Der er bl.a. foretaget genudlejning af butiksareal i Passau og kontorareal i Frankfurt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller til selskabets adm. direktør, Johannes Rovsing, på telefon 4547...

32 – Meddelelse storaktionær 29042009

Læs hele meddelelsen her: 32 – Meddelelse-storaktionær 29042009 Storaktionærmeddelelse Hellerup, den 29. april 2009 Meddelelse nr. 32 I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29 meddeles det, at Investea A/S har meddelt Investea German High Street II A/S, at Investea A/S og helejede datterselskaber nu ejer 365.008 A-aktier og 488.730 B-aktier, sva- rende til 23,4% af aktiekapitalen og 59,7% af stemmerne. Samtidig har Investea German High Street II A/S modtaget meddelelse om, at In- vestea Development ApS ejer 14.750 B-aktier, svarende til 0,4% af aktiekapitalen og 0,2% af stemmerne. Investea German High Street II A/S’ bestyrelsesformand Hans Thygesen kontrolle- rer Investea A/S og Investea Development ApS. De to selskaber ejer tilsammen 365.008 A-aktier og 503.480 B-aktier, svarende til 23,8% af aktiekapitalen og 59,9% af...

31 – Meddelelse insider 27042009 nr 31

Læs hele meddelelsen her: 31 -Meddelelse-insider 27042009 nr 31 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 27. april 2009 Meddelelse nr. 31 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 24. april 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 5.000 Kursværdi i DKK 400.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en medarbejders...

30 – Meddelelse insider 27042009 nr 30

Læs hele meddelelsen her: 30- Meddelelse-insider 27042009 nr 30 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 27. april 2009 Meddelelse nr. 30 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 24. april 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 5.000 Kursværdi i DKK 400.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en medarbejders...

29 – Meddelelse insider 27042009 nr 29

Læs hele meddelelsen her: 29 -Meddelelse-insider 27042009 nr 29 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 27. april 2009 Meddelelse nr. 29 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 24. april 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 140.000 Kursværdi i DKK 13.200.000 Købskursen er fastsat som følge af kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en medarbejders fratræden. Som en supplerende oplysning til meddelelse nr. 25 af 15. april 2009, kan det oply- ses, at dette tilsvarende var tilfældet ved den heri meddelte...

28 – Meddelelse insider 24042009 nr 28

Læs hele meddelelsen her: 28 -Meddelelse-insider 24042009 nr 28 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 24. april 2009 Meddelelse nr. 28 Navn Investea Development ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Aktier modtaget i pant overtaget ved køb Handelsdato 23. april 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 14.750 Kursværdi i DKK...

27 – Meddelelse 23042009 nr 27

Læs hele meddelelsen her: 27 – Meddelelse 23042009 nr 27 Ny direktør i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Investea German High Street II A/S. På bestyrelsesmødet blev det besluttet at udnævne Johannes Rovsing som admini- strerende direktør for Investea German High Street II A/S. Johannes Rovsing aflø- ser Jørgen Hauglund med virkning fra den 24. april 2009. Johannes Rovsing er 30 år, uddannet cand. merc. jur, statsautoriseret ejendoms- mægler samt valuar og er ansat som vicedirektør i Investea A/S. Johannes har kompetencer indenfor økonomi, jura, ejendomsinvestering og strategi, samt vare- tager en række bestyrelsesposter i selskaber udbudt af eller relateret til Investea A/S, herunder Investea Sweden Properties A/S, der er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen...

26 – Meddelelse 23042009 nr 26

Læs hele meddelelsen her: 26 – Meddelelse 23042009 nr 26 Orientering om afholdt generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i In- vestea German High Street II A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Tu- borg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af års- rapporten Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité Valg af revisor Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse Eventuelt Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og udpegede herefter på be- styrelsens vegne Torben Ahrendt-Jensen fra Investea A/S til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslut- ningsdygtig i henhold til...

25 -Meddelelse insider 15042009 nr 25

Læs hele meddelelsen her: 25 -Meddelelse-insider_15042009_nr25 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 15. april 2009 Meddelelse nr. 25 Navn Svea Holding ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Steen Holm-Larsen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg Handelsdato 15. april 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 50.000 Kursværdi i DKK...

24 – Meddelelse insider 15042009 nr 24

Læs hele meddelelsen her: 24 – Meddelelse-insider_15042009_nr24 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 15. april 2009 Meddelelse nr. 24 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 15. april 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 50.000 Kursværdi i DKK...

23 – Meddelelse 14042009 nr. 23

Læs hele meddelelsen her: 23 – Meddelelse14042009 nr. 23 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær general- forsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 23. april 2008 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrappor- ten Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkend- te årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm- Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Bresling og Carl Christensen. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse Bestyrelsen foreslår: (a) At bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for aktierne. Bestyrelsen vurderer, at denne bemyndigelse er sædvanlig for børsnoterede selska- ber. (b) At vedtægternes pkt. 3.6 om selskabets forkøbsret ved enhver overdragelse af A- aktier, ændres således, at overdragelser af A-aktier, der sker koncerninternt jf. aktie- selskabslovens § 2, stk. 1, ikke er omfattet af selskabets forkøbsret. 9....

22 – Meddelelse-insider 020409 nr 22

Læs hele meddelelsen her: 22 – Meddelelse-insider 020409 nr 22 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 2. april 2009 Meddelelse nr. 22 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Pantsætning Handelsdato 31. marts 2009 Marked Nasdaq OMX Antal styk 288.730 Kursværdi i DKK...

21 – Meddelelse 270309 nr. 21

Læs hele meddelelsen her: 21 – Meddelelse 270309 nr. 21 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede årsregnskabsmeddelelse 2008 for perioden 1. januar – 31. december 2008. Koncernens driftsresultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for 2008 udgør DKK 5,4 mio. Ledelsen anser driftsresultatet for til- fredsstillende. Lejeindtægter i hele 2008 på DKK 46,5 mio. Værdireguleringer, netto, udgør DKK –15,7 mio., svarende til en nedskriv- ning af ejendomsværdierne med ca. 2%. Årets resultat udgør DKK -8,6 mio., et resultat, der er kraftigt påvirket af værdireguleringer. Udlejningsaktiviteten i ejendommene er forløbet tilfredsstillende, med en række lejeforhøjelser, der dog blev delvist modgået af en stigende tom- gang i årets sidste kvartal. Koncernens finansiering er ikke væsentligt påvirket af den globale finans- krise og vækstkrise, idet koncernens lån er optaget med en resterende til- sagnsperiode på 9 år, og renten er fastlåst for yderligere ca. 6,5 år. Kursen på selskabets aktier udviklede sig negativt som følge af et generelt faldende aktiemarked, hvorved ”rabatten” i forhold til selskabets indre værdi blev forøget...

20 – Meddelelse 13032008 nr. 20

Læs hele meddelelsen her: 20 – Meddelelse 13032008 nr. 20 Ændring af finanskalender for regnskabsårene 2008 og 2009 Ledelsen har besluttet at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse for 2008. Ledelsen har herefter fastsat følgende datoer for offentliggørelse m.v.: 27. marts 2009 15. april 2009 23. april 2009 28. maj 2009 20. august 2009 19. november 2009 Årsregnskabsmeddelelse Årsrapport 2008 Ordinær generalforsamling Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2009 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september...

19 -Meddelelse-insider 090119 nr. 19

Læs hele meddelelsen her: 19 -Meddelelse-insider 090119 nr. 19 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 19. januar 2009 Meddelelse nr. 19 Navn Investea Development ApS Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Modtaget pant Handelsdato 16. januar 2009 Marked OMX Antal styk 14.750 Kursværdi i DKK...

18 – Meddelelse-insider 081216 nr. 18

Læs hele meddelelsen her: 18 – Meddelelse-insider 081216 nr. 18 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 16. december 2008 Meddelelse nr. 18 Navn Investea A/S Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Hans Thygesen Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Salg Handelsdato 3. december 2008 Marked OMX Antal styk handlet 4.968 Kursværdi i DKK...

17 – Meddelelse 20112008 nr. 17

Læs hele meddelelsen her: 17 – Meddelelse 20112008 nr. 17 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. sep- tember 2008 Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1. janu- ar – 30. september 2008. Koncernens resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for de tre første kvartaler af 2008 udgør DKK 4,2 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Udlejningsaktiviteten i ejendommene er forløbet meget tilfredsstillende. Tomgangsprocenten er fortsat lav, under 2%. Positiv udvikling i lejeindtægterne. Renten er fastlåst i 2007 på et attraktivt niveau, hvilket betyder, at kon- cernen ikke er påvirket af den finansielle uro. Den fastlåste rente har også betydet en besparelse på renteomkostningerne. Forventning om årsresultat på DKK 6,0 – 6,5 mio. før skat og værdiregule- ringer for hele 2008, hvilket er uændret i forhold til tidligere udmeldinger. Gode muligheder for attraktive køb af yderligere...

16 – Meddelelse 20112008 nr. 16

Læs hele meddelelsen her: 16 – Meddelelse 20112008 nr. 16 Finanskalender for regnskabsårene 2008 og 2009 Ledelsen har fastsat følgende datoer for offentliggørelse m.v.: 27. marts 2009 23. april 2009 28. maj 2009 20. august 2009 19. november 2009 Årsrapport 2009 Ordinær generalforsamling Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2009 Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september...

15 – Meddelelse 24102008 nr. 15

Læs hele meddelelsen her: 15 – Meddelelse 24102008 nr. 15 Offentliggørelse af delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2008 Selskabet har i den tidligere offentliggjorte finanskalender oplyst at ville offentlig- gøre en delårsmeddelelse den 20. november 2008. Det skal hermed oplyses, at den meddelelse, der offentliggøres på denne dato, vil omfatte en delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2008 og ikke som tidligere oplyst en...

14 – Meddelelse 22092008 nr. 14

Læs hele meddelelsen her: 14 – Meddelelse 22092008 nr. 14 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S ind- berette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 22. september 2008 Meddelelse nr. 14 Navn Jørgen Hauglund Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Jørgen Hauglund Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 18. september 2008 Marked OMX Antal styk handlet 200 Kursværdi i DKK...

12 – Meddelelse 22052008 nr. 12

Læs hele meddelelsen her: 12 – Meddelelse 22052008 nr. 12 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 – 31. marts 2008) Investea German High Street II A/S har i 1. kvartal 2008 udviklet sig tilfredsstillen- de og i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Selskabets resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for 1. kvartal 2008 udgjorde DKK 1,5 mio. I januar 2008 gennemførte selskabet optagelse af langfristet finansiering hos Eu- rohypo AG. Den samlede finansieringspakke omfattede i alt DKK 504,7 mio. Ren- ten er ved renteswaps fastlåst til 5,7% p.a. for en gennemsnitlig periode på 7,5 år. Selskabets langsigtede finansiering er dermed etableret på vilkår, som i dagens bankmarked kan betegnes som meget tilfredsstillende. For hele 2008 fastholdes de tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat på DKK 5,5-6,0 mio. eksklusiv værdireguleringer. Baseret på selskabets resul- tat for første kvartal 2008 forventes resultatet for hele 2008 at ligge i den øvre en- de af dette interval. Resultatforventningen er baseret på forventede lejeindtægter i hele 2008 på ca. DKK 43 mio, hvori indgår lejeindtægter på ca. DKK 0,7 mio. fra forventede nye ejendomskøb. Ledelsen vurderer løbende nye investeringsmuligheder, og selska- bets resterende investeringskapacitet forudsættes udnyttet til køb af ejendomme for ca. DKK 33 mio. i...

11 – Meddelelse 30042008 nr. 11

Læs hele meddelelsen her: 11 – Meddelelse 30042008 nr. 11 Indberetning i medfør af Værdipapirhandels- loven § 28a I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes trans- aktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer. Hellerup, den 30. april 2008 Meddelelse nr. 11 Navn Hans Thygesen Årsag Nærtstående Nærtståendes navn Investea A/S Udsteder Investea German High Street II A/S Fondskode DK 0060093524 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 28. april 2008 Marked OMX Antal styk handlet 18.000 Kursværdi i DKK...

10 – Fondsbørsmeddelelse 080417 nr. 10

Læs hele meddelelsen her: 10 – Fondsbørsmeddelelse 080417 nr. 10 Orientering om afholdt generalforsamling i Investea German High Street II A/S Der er dags dato kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S. Bestyrelsens formand, Hans Thygesen bød velkommen og udpegede på bestyrel- sens vegne advokat Kim Toftgaard til dirigent. Selskabets adm. direktør, Jørgen Hauglund uddybede den skriftlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Herefter blev den reviderede årsrapport fremlagt og godkendt, og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktio- nen decharge. Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling at genvælge Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn til selskabets bestyrelse. Erik Bresling og Carl Christensen blev af selskabets B-aktionærer genvalgt til sel- skabets investeringskomité, der herefter består af Hans Thygesen (udpeget af be- styrelsen), Steen Puch Holm-Larsen (udpeget af bestyrelsen), Erik Bresling (valgt af selskabets B-aktionærer) og Carl Christensen (valgt af selskabets B-aktionærer). PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev genvalgt til selskabets revisor. Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nominelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og 180.000.000 B- aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00) blev enstemmigt vedtaget. Bemyndigelsen vil give selskabet mulighed for at finansiere køb af yderligere ejen- domme i overensstemmelse med selskabets strategi, som beskrevet i børspro- spektet i august 2007. Bemyndigelsen er udformet således, at selskabet kan erhverve ejendomme og ejendomsselskaber direkte ved udstedelse af aktier, hvorved selskabet ved køb af ejendomme og ejendomsselskaber i realiteten kan betale...

9 – Meddelelse 07042008 nr. 9

Læs hele meddelelsen her: 9 – Meddelelse07042008 nr. 9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 17. april 2008 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investe- ringskomité Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Bresling og Carl Christensen. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse Bestyrelsen foreslår: (a) At der i selskabets vedtægter, til erstatning for den hidtidige § 4, indføjes en ny § 4, hvorved bestyrelsen bemyndiges til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nomi- nelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og 180.000.000 B-aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00). Bemyndigelsen til forhøjelse af selskabets A-aktiekapital og B-aktiekapital ønskes meddelt, idet den tidligere bemyndigelse i vedtægterne til forhø- jelse af aktiekapitalen udløb den 31. december 2007. Forlængelsen af bemyndigelsen vil give selskabet mulighed for at finansiere køb af...

8 – Meddelelse 281207 nr. 8

Læs hele meddelelsen her: 8 -Meddelelse 281207 nr. 8 Succesfuld finansiering i Investea German High Street II A/S Det OMX-noterede investeringsselskab Investea German High Street II A/S har underskrevet endelig aftale om permanent finansiering af selskabets ejendomsportefølje, bestående af 15 gågade-ejendomme i større tyske byer. Ejendommene, der er erhvervet tidligere i 2007, har en samlet værdi på ca. DKK 730 mio. Den samlede finansieringspakke omfatter flere langfristede lån optaget i euro for et samlet beløb på ca. DKK 520 mio. Samtidig med indgåelsen af låneaftalen har selskabet fastlåst renten på lånene. Det er lykkedes at fastlåse renten på et lavere niveau end oprindeligt forud- sat, hvilket forventes at medføre en rentebesparelse i størrelsesordnen DKK 700.000 pr. år. Renten er fastlåst for en gennemsnitlig periode på 7 år og 8 måneder. Finansieringen er etableret i samarbejde med Eurohypo AG, der er en af de førende banker inden for finansiering af fast ejendom i Europa. Jørgen Hauglund, adm. direktør i Investea German High Street II A/S udtaler: ”Det er særde- les glædeligt, at vi nu har finansieringen af hele selskabets ejendomsportefølje endeligt på plads. Ikke mindst i lyset af de aktuelle problemer i den internationale banksektor er det me- get tilfredsstillende, at selskabets stærke ejendomsportefølje og solide kapitalstruktur har gjort det muligt at opnå den langsigtede finansiering på attraktive vilkår og i overensstemmelse med de opstillede forventninger. Kombinationen af den gunstige finansiering og de tidligere offentliggjorte lejeforhøjelser betyder, at selskabet står stærkt ved indgangen til 2008, idet så- vel selskabets omsætning som bundlinie forventes at udvikle sig bedre end forudsat i børs- prospektet og tidligere meddelelser til...

7 – Meddelelse 301007 nr. 7

Læs hele meddelelsen her: 7 -Meddelelse 301007 nr. 7 Øget indtjening i tyske strøgejendomme Investea German High Street II A/S kan hermed oplyse, at selskabet har indgået endelig aftale om køb af de resterende 6 ejendomme i den portefølje på i alt 15 tyske strøgejendomme, som er beskrevet i selskabets børsprospekt i forbindelse med noteringen på OMX Københavns Fondsbørs i september i år. Samtidig med indgåelsen af købsaftalen, har der været ført forhandlinger om lejeregulering i flere af selskabets ejendomme. I den forbindelse er det lykkes at opnå lejeforhøjelser svarende til ca. DKK 1,2 mio. på årsbasis. Adm. direktør Jørgen Hauglund udtaler: ”Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at det er lykkedes at øge huslejeindtægterne så hurtigt efter selskabets børsnotering. Med denne lejestigning på over 3 % er vi godt på vej til at nå den budgetterede lejestigning i 2008 og 2009 allerede nu. Det bekræfter desuden vores forventning om at investeringer i velbeliggende tyske strøgejendomme vil udvikle sig positivt, ikke mindst på grund af det betydelige...

6 – Fondsbørsmeddelelse 071005 nr. 6

Læs hele meddelelsen her: 6 -Fondsbørsmeddelelse 071005 nr. 6 Positive resultatforventninger samt nye medlemmer i bestyrelse og investeringskomité Torsdag den 4. oktober afholdte Investea German High Street II A/S ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets fremtidige bestyrelse og investeringskomité blev valgt. Desuden præsenterede direktionen et opdateret budget for selskabet. Nye medlemmer i bestyrelse og investeringskomité Torben Schøn, Advokat og partner i Bech-Bruun og Michael Hansen, Administrationschef hos Investea A/S blev valgt til selskabets bestyrelse, mens Erik Bresling, Direktør i C&L Group A/S og Carl Christensen, Adm. direktør Bridana A/S, blev valgt til selskabets investeringskomité. Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Adm. direktør Hans Thygesen (formand) Advokat Steen Puch Holm-Larsen (næstformand) Godsejer Mikkel Kragh Kjeldsen Advokat Torben Schøn Administrationschef Michael Hansen Investeringskomitéen består herefter af følgende medlemmer: Adm. direktør Hans Thygesen (valgt af bestyrelsen) Advokat Steen Puch Holm-Larsen (valgt af bestyrelsen) Direktør Erik Bresling (valgt af B-aktionærerne) Adm. Direktør Carl Christensen (valgt af B-aktionærerne) ”De valgte kandidater har stor erfaring inden for branchen og tilfører Investea German High Street II A/S ekstra kompetence i forhold til at udvikle selskabet og vælge de helt rigtige ejendomme til porteføljen. Vi glæder os til samarbejdet”, siger Jørgen Hauglund, Adm. direktør i Investea German High Street II A/S. Opdateret budget viser positive resultatforventninger På den ekstraordinære generalforsamling gennemgik Jørgen Hauglund selskabets opdaterede budget for 2008. Budgettet er opdateret i forhold til børsprospektet, og er baseret på den faktiske kapitalstruktur efter aktieemissionen. Budgettet udviser en mindre forbedring i forhold til prospektbudgettet. Dette skyldes primært, at selskabets ejendomme købes til en lavere pris end forventet, samt at omkostningerne i forbindelse med selskabets køb af ejendomme forventes at være lavere...

5 – Fondsbørsmeddelelse 071004 nr. 5

Læs hele meddelelsen her: 5 – Fondsbørsmeddelelse 071004 nr. 5 Orientering om opdateret budget for Investea German High Street II A/S I forbindelse med aktieemissionen i Investea German High Street II A/S blev selskabets forventninger til resultat, likviditet og balance optrykt i det i forbindelse med emissionen offentliggjorte prospekt. Da den faktiske kapitalforhøjelse afviger fra den i prospektet forudsatte, er der udarbejdet et opdateret budget, baseret på den faktiske kapitalstruktur efter emissionen. Det opdaterede budget gennemgås nedenfor. I det af selskabet offentliggjorte prospekt fremgår det, at selskabet har købt eller forhandler om køb af 15 ejendomme til en samlet pris af EUR 98,6 mio. og en samlet lejeindtægt på EUR 5,4 mio. i 2008. Ledelsen forventer nu, at den faktiske handelspris for de 15 ejendomme udgør EUR 97,9 mio. med en uændret lejeindtægt. Det kan hermed bekræftes, at den tilførte kapital i forbindelse med det netop afsluttede udbud af B-aktier er tilstrækkelig til at erhverve de 15 ejendomme og muliggør endvidere yderligere ejendomskøb for ca. EUR 4,4 mio. Ledelsen forventer, at Investeringskomiteen i løbet af de kommende 3 måneder vil godkende køb af ejendomme med en handelspris på op til ca. EUR 4,4 mio. Disse erhvervelser forventes at generere en årlig lejeindtægt på ca. EUR 0,2 mio. Nedenstående tabeller viser et opdateret budget for selskabet med datterselskaberne (”Koncernen”) for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2017 baseret på det netop gennemførte udbud og en samlet ejendomsportefølje på ca. EUR 102,3 mio. Budgettet indeholder således den forudsatte ejendomserhvervelse på yderligere EUR 4,4 mio. Budgettet er anført i danske kroner og er baseret på en valutakurs på EUR/DKK på 7,5. Koncernens...

4 – Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen her: 4 – Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Investea German High Street II A/S har som anført i det tidligere offentliggjorte prospekt besluttet, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 4. oktober 2007 kl. 16 på adressen Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62, Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden omfatter følgende punkter Valg af dirigent. Forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag om valg af medlemmer til selskabets investeringskomité. Forslag om, at Aktiebog Danmark A/S udpeges som ny aktiebogsfører for selskabet. Bestyrelsens orientering om forløbet af det gennemførte offentlige udbud af selskabetsaktier og notering på OMX Københavns Fondsbørs. Direktionens orientering om selskabets køb af ejendomme....

3 – Meddelelse om forløb af tegning af aktier

Læs hele meddelelsen her: 3 – Meddelelse om forløb af tegning af aktier Meddelelse om forløb af tegning af aktier i Investea German High Street II A/S Investea German High Street II A/S afsluttede fredag d. 14. september 2007 tegningen af B- aktier i selskabet. I alt 485 investorer deltog i tegningen, og det samlede tegnede beløb udgør 319,5 mio. kr. fordelt på 3.195.075 stk. B-aktier. Det udbudte beløb udgjorde mindst 200 mio. kr. og højst 711 mio. kr. Alle tegningsordrer er således blevet accepteret uden reduktion. Samtidig med tegningen af B-aktier udsteder selskabet 355.008 stk. A-aktier svarende til et tegningsbeløb på 35,5 mio. kr. Selskabets aktiekapital efter tegningen udgøres af 365.008 stk. A-aktier og 3.285.075 stk. B-aktier, og selskabets samlede egenkapital udgør herefter i alt 365 mio. kr. I det af selskabet offentliggjorte prospekt fremgår det, at selskabet har købt eller forhandler om køb af 15 ejendomme til en samlet pris af EUR 98,6 mio. Det kan bekræftes, at den tilførte kapital er tilstrækkelig til at erhverve de 15 ejendomme. Selskabet har orienteret OMX Københavns Fondsbørs om forløbet af udbuddet, og OMX Københavns Fondsbørs har meddelt, at selskabets B-aktier er godkendt til optagelse på OMX Københavns Fondsbørs’ hovedbørs fra og med den 20. september 2007. Efter udbuddet og den samtidige tegning af A-aktier kan det oplyses, at følgende aktionærer ejer mindst 5,0% af selskabets aktiekapital: – Investea A/S – C&L Holding A/S – Henler Germany ApS I forbindelse med udbuddet og noteringen har selskabet truffet aftale med Eik Bank A/S vedrørende etablering af en market-maker ordning for selskabets B-aktier. I henhold til aftalen har Eik Bank A/S forpligtet sig...

2 – Opstilling af bestyrelsesmedlem

Læs hele meddelelsen her: 2 – Opstilling af bestyrelsesmedlem Torben Schøn, en af Danmarks førende ejendomsadvokater, opstiller til bestyrelsen for Investea German High Street II A/S (IGHS2) Med henblik på børsnotering på OMX Københavns Fondsbørs gennemfører Investea German High Street II A/S i øjeblikket et udbud af mellem 2 og 7,11 millioner B-aktier til en pris pr. aktie på 100 kr. Selskabet har til formål at investere i strøgejendomme med bedste beliggenhed i store tyske byer. Der henvises til det af selskabet offentliggjorte prospekt for udbuddet. Tegningen af aktier forventes afsluttet d. 14. september 2007 med 1. noteringsdag på OMX Københavns Fondsbørs d. 20. september. Efter tegningsperiodens afslutning har selskabet til hensigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 4 oktober, med det formål at vælge selskabets fremtidige bestyrelse og Investeringskomité. Selskabets bestyrelse består p.t. af fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer, Hans Thygesen, Steen Holm-Larsen og Mikkel Kjeldsen opstilles til genvalg, mens 2 medlemmer, Peter Kureer og Michael Hansen udtræder til fordel for to nye medlemmer. Det kan hermed oplyses, at advokat Torben Schøn indstilles til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen d. 4. oktober. Torben Schøn er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, der er et af Danmarks førende advokatfirmaer, med specialer blandt andet inden for fast ejendom, ejendomsfinansiering og projektudvikling. Gennem sin advokatvirksomhed og en række bestyrelsesposter har Torben Schøn et stort netværk og betydelig erfaring med ejendomsinvesteringer i Danmark og udlandet, herunder Tyskland, og blev sidste år kåret som årets ejendomsadvokat. Torben Schøn er medlem af bestyrelsen i flere større danske og udenlandske ejendomsselskaber. Med opstillingen af Torben Schøn til bestyrelsesvalget vurderer ledelsen, at Investea German High Street II A/S tilføres...

1 – Offentliggørelse af børsprospekt

  Læs hele meddelelsen her: 1 – Offentliggørelse af børsprospekt Download Børsprospekt Investea German High Street II offentliggør børsprospekt Ny mulighed for at investere i et af Europas mest attraktive ejendomsmarkeder. Investea German High Street II A/S udbyder aktier for op til DKK 711 mio. Selskabet investerer udelukkende i velbeliggende tyske strøgejendomme. Aktierne ventes noteret på OMX i København Investea, der er en af Danmarks største udbydere af ejendomsinvesteringer, har etableret investeringsselskabet Investea German High Street II A/S, som nu udbyder aktier for op til DKK 711 mio. Investea German High Street II A/S investerer i velbeliggende strøgejendomme i store tyske byer. Børsprospektet er godkendt af OMX Den Nordiske Børs København og af Finanstilsynet, og det offentliggøres i dag. Selskabets formål er at investere i strøgejendomme med beliggenhed i gågademiljøer eller på centrale hovedstrøg i store og mellemstore tyske byer. Selskabets bestyrelse vurderer, at velbeliggende tyske strøgejendomme vil udvikle sig bedre end ejendomsmarkedet i Tyskland generelt. Denne vurdering er dels begrundet i et forventet stigende tysk privatforbrug og øget detailhandelsomsætning, dels en forventet stigning i markedslejen for velbeliggende butikslejemål på centrale handelsstrøg. Hertil kommer den i det væsentlige frie lejefastsættelse for erhvervslejemål, der ifølge bestyrelsens vurdering vil understøtte mulighederne for at opnå lejestigninger på erhvervslejemål under det forventede fortsatte økonomiske opsving i Tyskland. Investea German High Street II A/S har indgået eller forventer i de kommende måneder at indgå købsaftaler vedrørende i alt 15 velbeliggende strøgejendomme spredt på en række af de bedste tyske byer og delstater. Ifølge selskabets investeringskriterier skal selskabet udelukkende fokusere på vesttyske byer og enkelte forhåndsudvalgte østtyske byer. De 15 ejendomme er beliggende i Hamborg, Frankfurt...
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres