81 100 800 info@germanhighstreet.dk

181 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Se hele indkaldelsen her (åbner i pdf)

Download bilag 1 til indkaldelsen her (åbner i pdf)

Download blanketter til brug ved tilmelding, fuldmagt eller brevstemme her (åbner i pdf)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning, CVR-nr. 30 69 16 44, der afholdes:

Fredag den 22. september 2017, kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund

med følgende dagsorden:

 1. Beslutning om genoptagelse
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 3. Valg af revisor
 4. Bemyndigelse til dirigenten

Henset til karakteren af forslagene på dagsordenen, indkaldes generalforsamlingen undtagelsesvist med forkortet varsel.

Fuldstændige forslag

Punkt 1 – Beslutning om genoptagelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at der indgives anmeldelse til Erhvervsstyrel- sen om genoptagelse af selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 232, jf. § 231.

Baggrunden for forslaget er, at selskabets årsrapport for 2016 på grund af en ekspeditionsfejl ikke er blevet rettidigt indleveret til Erhvervsstyrelsen, og at styrelsen som følge deraf har indledt proce- dure med henblik på en mulig tvangsopløsning af selskabet. Forslaget fremsættes for at afværge denne procedure og dermed genoptage selskabet.

Punkt 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen til bestyrelsen.

En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk.

Punkt 3 – Valg af revisorer

Bestyrelsen forslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor. Bestyrelsen oplyser, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Punkt 4 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav

Vedtagelsen af beslutningen under dagsordenens pkt. 1 kræver mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830, hvoraf DKK 900.080 er A-aktieaktiekapital, og DKK 30.553.750 er B-aktieaktiekapital. Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme. Hver B- aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er fredag den 15. september 2017.
Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som be-

skrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal anmode om ad- gangskort.

Den sædvanlig frist for adgangskort er forkortet, og anmodningen skal derfor være selskabet i hæn- de senest torsdag den 21. september 2017, kl. 23.59.

Adgangskort kan rekvireres:

 •   elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk,

  hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker

  ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført øverst på vedlagte blanket.

 •   ved at udfylde, underskrive og returnere en tilmeldingsblanket på adressen nedenfor. Det

  bemærkes, at tilmeldingen er personlig og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde.

  Afgivning af stemme

  Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan give fuldmagt eller brevstemme.

  I. Fuldmagt

  Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest torsdag den 21. september 2017, kl. 23.59.

  Fuldmagt kan gives:

 •   elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk,

  hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker

  ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført øverst på vedlagte blanket.

 •   ved at udfylde, underskrive og returnere en fuldmagt på adressen nedenfor.

Fuldmagt kan gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand. Bemærk at en fuldmagt til tredjemand skal være skriftlig, dateret og underskrevet.

II. Brevstemme

Fristen for indgivelse af brevstemmer forkortes, hvorfor brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 21. september 2017, kl. 23.59. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekal- des.

Brevstemme kan gives:

 •   elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk,

  hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker

  ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført øverst på vedlagte blanket.

 •   ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten på adressen nedenfor.

  Yderligere oplysninger

  Frem til og med dagen for den ekstraordinære generalforsamling vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk:

 •   Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag.
 •   Indkaldelsens bilag.
 •   Årsrapporten for 2016.
 •   Blanket til bestilling af adgangskort.
 •   Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
 •   Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (indeholdt i ind-

  kaldelsen).

  På dagen for den ekstraordinære generalforsamling vil dørene til salen blive åbnet kl. 09.45. Der vil være åbent for registrering af adgangskort fra kl. 09.45.

  Spørgsmål fra aktionærerne

  Aktionærerne kan forud for den ekstraordinære generalforsamling skriftligt stille spørgsmål vedrø- rende punkterne på dagsordenen. Spørgsmål skal sendes pr. brev til German High Street Properties A/S på adressen nedenfor, mrk. ”Ekstraordinær generalforsamling 2017”, eller pr. e-mail til: in- fo@germanhighstreet.dk, og skal indeholde tydelig identifikation af aktionæren

Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres