81 100 800 info@germanhighstreet.dk

168 – Referat af ordinær generalforsamling

Læs hele generalforsamlingsprotokollatet her (åbner i pdf)

Fredag den 28. april 2017, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for besty- relse og direktion
 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisorer
 6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

6.1. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer med henblik på modernisering af sel- skabets vedtægter

 • 6.1.1.  Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier
 • 6.1.2.  Ophævelse af tids- og indholdsmæssige krav til fuldmagter
 • 6.1.3.  Ophævelse af utidssvarende bestemmelse vedrørende udbytte og selskabets årsrapport

6.2. Forslag fra bestyrelsen om delvis sammenlægning af selskabets aktieklasser

 • 6.2.1.  Omregistrering af 275.000 A-aktier til B-aktier
 • 6.2.2.  Ændring af vedtægternes pkt. 3.7, således at bestemmelsen fastsætter en frist for fuldstændig sammenlægning af selskabets aktieklasser til senest 25. juni 2019
 • 6.2.3.  Ophævelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i A-aktieklassen samt for- nyelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse i B-aktieklassen
 • 6.2.4.  Ophævelse af stemmeretsdifferentiering mellem A-aktieklassen og B- aktieklassen
 1. Bemyndigelse til dirigenten
 2. Eventuelt